BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 8 maja 2016 r.

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC MAJ

Aktywność społeczna, przyrodnicza i zdrowotna:
zgodnie bawi się wspólnymi zabawkami; współpracuje w zespole;
przestrzega zasad bezpieczeństwa w sali i w ogrodzie;
wie, na czym polega praca pszczelarza; zna rodzinę pszczelą: królowa, pszczoły – robotnice i trutnie;
zna ważną rolę pszczół w przyrodzie – zapylanie kwiatów;
zna kwiaty kwitnące wiosną: tulipany, żonkile, konwalie… oraz krzewy: bez, jaśminowiec;
wyodrębnia części roślin: łodygę, liście, kwiat – słupek, pręcik;
zna cykl rozwojowy od kwiatu do owocu;
dostrzega zmiany zachodzące w wyglądzie jabłoni w ciągu roku;
w czasie zabaw i zajęć porozumiewa się stonowanym głosem;
uważnie słucha poleceń;
zna zwierzęta żyjące na łące i w okolicy stawu: raka, żółwia błotnego, bociana i rośliny, które są pod ochroną;
zna nazwy i wygląd owadów: mrówki, bożej krówki (biedronki), stonki, gąsienicy, komara;
zna cykl rozwojowy motyla; zna rolę barwy ochronnej w przyrodzie.
zna nazwy członków rodziny i określa stopień ich pokrewieństwa; zna rolę rodziców w życiu rodziny;
odczuwa i okazuje przywiązanie i szacunek do rodziców; dostrzega potrzeby bliskich osób;
Aktywność językowa:
swobodnie wypowiada się w czasie zabaw i zajęć;
uważnie słucha tekstów literackich; buduje wypowiedzi na określony temat;
rozumie określenia: pasieka, pszczelarz;
nazywa przeciwieństwa: mały – duży, gruby – cienki, szeroki – wąski, pusty – pełny, długi – krótki, wysoki – niski;
interpretuje powiedzenia dotyczące pszczół: krzątać się jak pszczółka, huczy jak w ulu;
czyta globalnie napis: Kolorowe ule;
usprawnia ruchome narządy artykulacyjne, ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłową ruchliwość języka;
prawidłowo realizuje głoskę z.
układa historyjkę obrazkową według chronologii wydarzeń;
opowiada treść historyjki obrazkowej z uwzględnieniem następstwa zdarzeń, używając określeń: najpierw, potem, później, na końcu;
buduje wypowiedź wielozdaniową;
definiuje przewodnią myśl utworu;
posługuje się nazwami zwierząt żyjących na łące i w okolicy stawu;
czyta globalnie wyrazy: owady, ryba, rak oraz podpisy do obrazków;
czyta globalnie napisy: Ryba i rak, ryby i raki;
zna obraz graficzny głoski r – litery r, R;
posługuje się nazwami zawodów, np. lekarz, fryzjerka, piekarz, kucharka, malarka, nauczycielka;
posługuje się nazwami prac domowych;

Aktywność matematyczna:
rozpoznaje i nazywa podstawowe figury geometryczne;
grupuje obiekty w sensowny sposób oraz dostrzega i nazywa przeciwstawne cechy;
posługuje się nazwami liczebników porządkowych;
przelicza i dopełnia elementy do podanej liczby;
liczy w dostępnym zakresie;
zna nazwy kolejnych dni tygodnia;
wyznacza wyniki dodawania i odejmowania w zakresie dziesięciu;
wskazuje liczby większe / mniejsze od podanej liczby;
porównuje liczebność zbiorów: więcej (o ile?), mniej (o ile?), tyle samo;
orientuje się w schemacie własnego ciała – prawa / lewa strona;

Aktywność plastyczna, grafomotoryczna i techniczna:
doskonali sprawność percepcyjną poprzez analizę dzieła sztuki, opisy ilustracji, aktywne słuchanie tekstu, obserwacje przyrody;
rozwija ekspresję twórczą, wykonuje pracę plastyczną techniką łączoną;
rozwija sprawność manualną;
doskonali koordynację wzrokowo-ruchową;
wzbogaca wiedzę rzeczową w zakresie barw charakterystycznych dla wiosny;
doskonali umiejętność planowania i konstruowania.
wykonuje pracę plastyczną Portret rodziców
odzwierciedla w pracy plastycznej własne doświadczenia i spostrzeżenia;
rysuje linie proste pionowe i poziome, ukośne i zaokrąglone;

Aktywność słuchowa i muzyczna:
podejmuje próby śpiewu solowego;
reaguje na sygnał słuchowy; uczestniczy w zabawie ze śpiewem;
rozwija słuch fonematyczny poprzez dobieranie obrazków, których nazwy się rymują.
gra na instrumentach perkusyjnych;
słucha w skupieniu utworu Kukułka Camille’a Saint-Saënsa z cyklu Karnawał zwierząt;
rozpoznaje odgłosy wydawane przez ptaki
dostrzega zmiany tempa;
wysłuchuje głoskę r w nagłosie i śródgłosie.

Aktywność ruchowa:
przestrzega reguł zabawy;
rozwija ogólną sprawność i zwinność;
umiejętnie przyjmuje pozycję wyjściową do ćwiczeń.