BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 1 listopada 2020 r.

Tydzień 1 „Mój dom”

3-latki

Cele ogólne

Obszar fizyczny

 • wdrażanie do samodzielnego wykonywania czynności higienicznych i samoobsługowych
 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez udział w zabawach ruchowych
 • rozwijanie motoryki małej

Obszar emocjonalny

 • wdrażania do rozpoznawania i nazywania emocji
 • wdrażanie do kontrolowania swoich emocji w sposób umożliwiający adaptację w nowym otoczeniu
 • kształtowanie umiejętności czekania na swoją kolej

Obszar społeczny

 • kształtowanie umiejętności współdziałania w sytuacjach zabawowo-zadaniowych
 • kształtowanie umiejętności przestrzegania ustalonych reguł
 • wyrabianie nawyku poszanowania zabawek

Obszar poznawczy

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na bliskie tematy
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
 • zdobywanie orientacji w położeniu (przede mną, za mną) i kierunku ruchu przedmiotów (z boku, z prawej, z lewej, przed siebie, w tył)
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi w dostępnym zakresie
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez tworzenie budowli z klocków

4-latki

Cele ogólne

Obszar fizyczny

 • rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych
 • rozwijanie małej motoryki poprzez wykonywanie ćwiczeń manualnych

Obszar emocjonalny

 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji i uczuć
 • kształtowanie umiejętności panowania nad własnymi emocjami
 • wdrażanie do wyrażania wdzięczności i szacunku rodzicom i dziadkom

Obszar społeczny

 • kształtowanie postaw prospołecznych
 • uświadomienie dzieciom, jak ważna jest znajomość własnego nazwiska i adresu
 • budowanie tożsamości dziecka wynikającej z przynależności do rodziny

Obszar poznawczy

 • rozwijanie orientacji przestrzennej
 • doskonalenie umiejętności liczenia

 

Tydzień 2 „Moje miasteczko”

3-latki

Cele ogólne

Obszar fizyczny

 • wdrażanie do samodzielnego wykonywania podstawowych czynności higienicznych
 • doskonalenie czynności samoobsługowych
 • wdrażanie do uczestnictwa w zabawach ruchowych, dbanie o zachowanie prawidłowej postawy ciała
 • rozwijanie motoryki małej

Obszar emocjonalny

 • kształtowanie poszanowania emocji swoich i innych
 • motywowanie do czynnego brania udziału w zajęciach

Obszar społeczny

 • kształtowanie poczucia przynależności do grupy
 • wdrażanie do respektowania zasad obowiązujących w grupie

Obszar poznawczy

 • wdrażanie do uważnego słuchania
 • kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego
 • kształtowanie poczucia przynależności narodowej
 • klasyfikowanie figur geometrycznych według kształtu i koloru
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w dostępnym zakresie

4-latki

Cele ogólne

Obszar fizyczny

 • rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych
 • inicjowanie zabaw konstrukcyjnych
 • usprawnianie percepcji wzrokowej

Obszar emocjonalny

 • kształtowanie umiejętności nazywania uczuć i emocji
 • wdrażanie do panowania nad własnymi emocjami

Obszar społeczny

 • kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnego działania i zabawy
 • wdrażanie do posługiwania się swoim imieniem, nazwiskiem oraz adresem
 • budowanie tożsamości dziecka wynikającej z przynależności do rodziny, środowiska lokalnego

Obszar poznawczy

 • rozwijanie mowy i myślenia
 • rozwijanie orientacji przestrzennej
 • dokonywanie pomiaru długości przedmiotów z wykorzystaniem np.: kroków, stóp, łokci, klocków
 • budowanie czynnego i biernego słownika dziecka

 

Tydzień 3 „Dawno, dawno temu”

3-latki

Cele ogólne

Obszar fizyczny

 • rozwijanie sprawności ruchowej podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych, w tym naśladowczych i rytmicznych
 • rozwijanie motoryki małej podczas zadań manualnych i graficznych

Obszar emocjonalny

 • stwarzanie sytuacji do odczuwania radości ze wspólnej zabawy

Obszar społeczny

 • wdrażanie do współdziałania z grupą podczas różnych zabaw i zadań
 • akceptowanie i przestrzeganie ustalonych zasad podczas zajęć i zabaw

Obszar poznawczy

 • wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi wielkości i grubości
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem polskim poprzez słuchanie literatury i wypowiedzi na jej temat
 • rozbudzanie zainteresowania życiem codziennym naszych przodków
 • rozwijanie percepcji wzrokowej

4-latki

Cele ogólne

Obszar fizyczny

 • wdrażanie do uczestnictwa w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
 • rozwijanie umiejętności samoobsługowych
 • rozwijanie dużej i małej motoryki

Obszar emocjonalny

 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji

Obszar społeczny

 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu
 • wdrażanie do respektowania zasad zabawy w grupie
 • wdrażanie do współdziałania z dziećmi w zabawie

Obszar poznawczy

 • rozwijanie twórczej wyobraźni
 • rozwijanie mowy i myślenia
 • wdrażanie do uważnego słuchania
 • rozwijanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorach

 

Tydzień 4 „Bawimy się w króla i królową”

3-latki

Cele ogólne

Obszar fizyczny

 • rozwijanie sprawności ruchowej podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych, w ty, naśladowczych i rytmicznych
 • rozwijanie motoryki małej podczas zadań manualnych i graficznych

Obszar emocjonalny

 • wdrażanie do rozpoznawania i nazywania podstawowych emocji
 • stwarzanie sytuacji do odczuwania radości ze wspólnej zabawy

Obszar społeczny

 • wyrabianie umiejętności współdziałania w zabawie
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad podczas zajęć i zabaw

Obszar poznawczy

 • wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich
 • rozwijanie wyobraźni i myślenia
 • kształtowanie umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości
 • doskonalenie percepcji wzrokowej i pamięci
 • rozwijanie mowy przez budowanie wypowiedzi
 • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej

4-latki

Cele ogólne

Obszar fizyczny

 • wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
 • rozwijanie umiejętności samoobsługowych
 • rozwijanie motoryki dużej i małej

Obszar emocjonalny

 • kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami
 • stwarzanie okazji do samodzielnego rozwiązywania zadań i czerpania radości z efektów pracy

Obszar społeczny

 • kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole

Obszar poznawczy

 • rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
 • kształtowanie umiejętności określania liczebności zbiorów z użyciem zwrotów: „tyle samo”, „mniej o 1”, „więcej o 1”
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej

• budowanie czynnego i biernego słownika dziecka