BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót

Dziecko musi być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez:

  1. rodziców lub opiekunów prawnych;
  2. inną osobę pełnoletnią upoważnioną przez rodziców na piśmie, gdyż tylko osoba pełnoletnia w świetle art. 11 Kodeksu Cywilnego posiada zdolność do czynności prawnych.
  3. osoby wymienione w punktach 1 – 2 muszą być trzeźwe;
  4. obowiązkiem osoby przyprowadzającej dziecko do przedszkola jest przekazanie go bezpośrednio nauczycielowi lub woźnej oddziałowej pełniącej dyżur na korytarzu; niedopuszczalne jest pozostawienie dzieci na terenie przed budynkiem placówki;
  5. personel przedszkola sprawuje opiekę nad dzieckiem od chwili przekazania go pracownikowi placówki do chwili odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną (pisemna zgoda rodziców), zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
  6. nauczyciel zobowiązany jest do pobrania pisemnych oświadczeń od rodziców lub prawnych opiekunów, kto jest upoważniony do odbioru dziecka;
  7. nie obowiązują upoważnienia telefoniczne;
  8. dyrektor zobowiązuje nauczycieli do bezwzględnego przestrzegania oświadczeń o odbiorze dziecka;
  9. rodzic przestrzega godzin przyprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola według podpisanego porozumienia na dany rok szkolny;
  10. rodzice zobowiązani są do powiadomienia przedszkola o czasie nieobecności dziecka w placówce.

CCF20210903