BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Szanowni Rodzice, 

zbliża się termin rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na nowy rok szkolny 2021/2022.

Kryteria rekrutacji na nowy rok pozostają bez zmian- zgodnie z zapisem uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 21 stycznia 2020 r.

Zarządzeniem z dnia 25 stycznia 2021 r. Prezydent Miasta Poznania określił terminy rekrutacji  do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W tym roku rozpocznie się ona 16 marca. Poniżej zamieszczony został szczegółowy terminarz.

Możliwość wypełnienia wniosku w systemie NABÓR będzie uruchomiona dzień przed rozpoczęciem rekrutacji.

Wkrótce na stronie NABÓR oraz stronie naszego przedszkola zamieszczone zostaną dokumenty wymagane w procesie rekrutacji oraz szczegółowy Informator dla Rodziców.

 

 SZCZEGÓŁY REKRUTACJI

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) do publicznego przedszkola przyjmowani są kandydaci zamieszkali na obszarze danej gminy. 

 

Informujemy, że rekrutacja do:               

 • przedszkoli,
 • oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
 • klas pierwszych szkół podstawowych

będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego (NABÓR).

We wniosku należy wskazać placówki uszeregowane według preferencji: od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanej (piąte miejsce), Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w placówce pierwszego wyboru, wskazanej na pierwszym miejscu.

 

Kryteria naboru na rok szkolny 2021/2022: 

 1. Kryteria ustawowe – wynikają z ustawy o systemie oświaty:
 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość – 260 punktów.

 

 1.  Kryteria określone przez organ prowadzący

Uchwałą nr XXII/401/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21 stycznia 2020 r. określono następujące kryteria samorządowe:

 • oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko 30 pkt;
 • rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, bedzie uczęszczało do danego przedszkola lub zespołu szkół, w którego skład wchodzi dane przedszkole 60 pkt;
 • wprowadza się preferencje za wybór przedszkola:

– za I preferencję 50 pkt,

– za II preferencję 30 pkt,

– za III preferencję 20 pkt,

– za IV preferencję 10 pkt,

– za V preferencję 1 pkt;

 • wniosek dotyczy rodzeństwa jednocześnie ubiegającego się o przyjęcie do tej samej placówki 15 pkt;
 • oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko 30 pkt;
 •  wykonanie u dziecka obowiązkowych szczepień zgodni z Programem Szczepień Ochronnych 60 pkt – kryteria spełniają także dzieci, które z przyczyn medycznych nie podlegają Programowi Szczepień Ochronnych

 

 Terminy postępowania rekrutacyjnego:

 • Od dnia 16 marca do dnia 30 marca 2021 r. – składanie wypełnionych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami tylko w placówce wskazanej jako pierwsza preferencja.
 • Dnia 16 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do placówki)
 • Od dnia 16 kwietnia do dnia 21 kwietnia 2021 r.  – potwierdzanie woli przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia. Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.
 • Dnia 26 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie wyników rekrutacji – wywieszenie w placówkach list dzieci przyjętych i list dzieci nieprzyjętych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Lista zawiera imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do ww. placówki.

 

Procedura odwoławcza:

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 • W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
 • W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 • Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola/szkoły podstawowej służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Rekrutacja uzupełniająca:

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkola dysponujące wolnymi miejscami przeprowadzą rekrutację uzupełniającą. Wnioski złożone w placówkach z wolnymi miejscami podlegają procedurze rekrutacyjnej na rok szkolny 2021/2022.

Obowiązuje złożenie nowego wniosku oraz procedura przedstawiona powyżej.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego: 

 • Od dnia 18 czerwca do dnia 22 czerwca 2021 r. – składanie wypełnionych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami tylko w placówce wskazanej w pierwszej preferencji.
 • Dnia 25 czerwca 2021 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do placówki).
 • Od dnia 25 do dnia 29 czerwca 2021 r. potwierdzanie woli przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia. Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.
 • Dnia 30 czerwca 2021 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie wyników rekrutacji – wywieszenie w placówkach list dzieci przyjętych i list dzieci nieprzyjętych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Lista zawiera imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do ww. placówki.

 

Procedura odwoławcza:

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 • W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
 • W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 • Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola/szkoły podstawowej służy skarga do sądu administracyjnego.

https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/

https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty

CCF20210316- RODO

 

NASZE PRZEDSZKOLE

(fotorelacja)

Sala grupy Marsjanie

 

Sala grupy Obłoczki

 

Sala grupy Słoneczka

 

Sala grupy Ufoludki

 

Sala grupy Gwiazdki

Szatnie

 

Ogródek