BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Szanowni Rodzice,

zbliża się termin rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na nowy rok szkolny 2022/2023.

Kryteria rekrutacji na nowy rok zostały przyjęte uchwałą Rady Miasta Poznania Nr LVIII/1076/VIII/2022 z dnia 18 stycznia 2022 r.
Zarządzeniem Nr 60/2022/P z dnia 27 stycznia 2022 r. Prezydent Miasta Poznania określił terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci już uczęszczających do przedszkola pobierają w przedszkolu deklarację potwierdzenia woli kontynuowania edukacji przedszkolnej na rok szkolny 2022/2023 i wypełnioną składają w placówce w terminie: od 7 marca do 11 marca 2022 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r.,poz. 1082) do publicznego przedszkola przyjmowani są kandydaci zamieszkali na obszarze danej gminy, czyli mieszkańcy miasta Poznania.

Postępowanie rekrutacyjne:

 Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023 dotyczy dzieci z roczników 2016-2019.
 Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca jest prowadzone na wniosek rodziców/prawnych opiekunów.
 Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można pobrać ze strony:

https://www.nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/

We wniosku należy wskazać placówki uszeregowane według preferencji: od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanej (piąte miejsce).
Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w placówce pierwszego wyboru, wskazanej na pierwszym miejscu. Szczegółowe informacje w zakresie przekazywania dokumentów rekrutacyjnych :

W celu zapisania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej możecie Państwo, jako Rodzice/opiekunowie prawni skorzystać z dwóch form zapisu:
1. poprzez system elektroniczny NABÓR :
– wypełniając wniosek w elektronicznym systemie NABÓR
https://www.nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/

– drukując i podpisując wypełniony wniosek,
– podpisany wniosek wraz z dokumentami poświadczającymi spełnianie kryteriów można złożyć:

a/ w formie papierowej w placówce pierwszego wyboru
lub
b/ zeskanowane dokumenty przesłać z wykorzystaniem systemu NABÓR.

Szczegółową informację w tym zakresie znajdziecie Państwo w Instrukcji w zakresie składania dokumentów z wykorzystaniem systemu NABÓR, zamieszczonej na stronie:
http://www.nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/

lub
2. poprzez wypełnienie papierowego wniosku odręcznie i po podpisaniu złożenie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych w przedszkolu /szkole podstawowej pierwszego wyboru. (Informacje zawarte we wniosku wprowadza wówczas do systemu placówka pierwszego wyboru).

Wykorzystanie elektronicznego zapisu umożliwi także potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do placówki poprzez system NABÓR za pomocą indywidualnego konta. Szczegółową informację w tym zakresie znajdą Państwo w Instrukcji elektronicznego potwierdzenia woli przyjęcia, zamieszczonej na stronie:
http://www.nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/

Możliwość wypełnienia wniosku w systemie NABÓR będzie uruchomiona w dniu rozpoczęcia rekrutacji o godzinie 10.00 (zgodnie z zapisem Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania).

 

Kryteria naboru na rok szkolny 2022/2023:

1. Kryteria ustawowe – wynikają z ustawy o systemie oświaty:

 wielodzietność rodziny kandydata;
 niepełnosprawność kandydata;
 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość – 50 punktów.

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie/lub jeśli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (nie więcej niż 6 kryteriów, które mogą mieć różną wartość).

Uchwałą nr LVIII/1076/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2022 r. określono następujące kryteria samorządowe:

oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko   11 pkt;
(zaświadczenia z zakładu pracy, ze szkoły, uczelni wyższej, z urzędu miasta/gminy lub z CEIDG)

 

rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej placówki   10 pkt;

(dokumentacja placówki)

 

wprowadza się preferencje za wybór przedszkola:
za I preferencję 5 pkt;
za II preferencję 4 pkt;

za III preferencję 3 pkt;
za IV preferencję 2 pkt;
za V preferencję 1 pkt;

(wniosek złożony przez rodziców/ prawnych opiekunów kandydata)

 

wniosek dotyczy rodzeństwa jednocześnie ubiegającego się o przyjęcie do tej samej placówki   3 pkt;

(wniosek złożony przez rodziców/ prawnych opiekunów kandydata)

 

oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań–kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko 12pkt;

(kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego, w przypadku zeznania elektronicznego wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru ze zgodnym numerem referencyjnym (UPO))

 

wykonanie u dziecka obowiązkowych szczepień zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych – kryterium spełniają także dzieci, które z przyczyn medycznych nie podlegają Programowi Szczepień Ochronnych   5 pkt.

(oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów kandydata)

 

Rodzice/prawni opiekunowie spełniający którekolwiek z kryteriów zobowiązani są dołączyć do wniosku stosowne dokumenty (zaświadczenia z zakładu pracy, ze szkoły, uczelni wyższej, z urzędu miasta/gminy lub z CEIDG, kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego, w przypadku zeznania elektronicznego wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru ze zgodnym numerem referencyjnym, oświadczenia) wskazane przy każdym z kryteriów.
Brak dokumentów – załączników do wybranego kryterium – eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną.
Dzieci w wieku 6 lat mogą realizować roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych lub w przedszkolach.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego

 Od dnia 14 marca (od godz. 10.00) do dnia 25 marca 2022 r. składanie wypełnionych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami tylko w placówce wskazanej jako pierwsza referencja.
 Dnia 13 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna
z przyjęciem dziecka do placówki).
 Od dnia 13 kwietnia do dnia 19 kwietnia 2022 r. pisemne potwierdzanie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przez rodziców/opiekunów prawnych.
Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.
 Dnia 25 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie wyników rekrutacji – wywieszenie w placówkach list dzieci przyjętych i list dzieci nieprzyjętych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Lista zawiera imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do ww. placówki.
 Dnia 25 kwietnia 2022 r. w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zostaną ogłoszone listy placówek dysponujące wolnymi miejscami.

Procedura odwoławcza

 W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
 Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola/szkoły podstawowej, służy skarga do sądu administracyjnego.

 Od dnia 16 maja do dnia 10 czerwca 2022 r. sporządzanie skierowań na wolne miejsca do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – wskazanie rodzicom innego publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, które może przyjąć dziecko.

 

Rekrutacja uzupełniająca

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkola dysponujące wolnymi miejscami przeprowadzą rekrutację uzupełniającą.
Wnioski złożone w placówkach z wolnymi miejscami podlegają procedurze rekrutacyjnej opisanej powyżej w informatorze dla rodziców dotyczącej rekrutacji na rok szkolny 2022/2023.

Terminy postępowania rekrutacyjnego

 Od dnia 13 czerwca (od godz. 10.00) do dnia 17 czerwca 2022 r. składanie wypełnionych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami tylko w placówce wskazanej w pierwszej preferencji.
 Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można pobrać ze strony:
http://www.nabor.pcss.pl/poznan /przedszkole/
 Dnia 22 czerwca 2022 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna
z przyjęciem dziecka do placówki).
 Od dnia 22 czerwca do dnia 24 czerwca 2022 r. pisemne potwierdzanie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przez rodziców/opiekunów prawnych.
Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesurekrutacji.

 Dnia 27 czerwca 2022 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie wyników – wywieszenie w placówkach list dzieci przyjętych i list dzieci nieprzyjętych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Lista zawiera
imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do ww. placówki.
 Dnia 27 czerwca 2022 r. w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zostaną ogłoszone listy placówek dysponującymi wolnymi miejscami.

Procedura odwoławcza

 W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
 Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola/szkoły podstawowej, służy skarga do sądu administracyjnego.

 

http://www.nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/

CCF20210316- RODO

 

NASZE PRZEDSZKOLE

(fotorelacja)

Sala grupy Marsjanie

 

Sala grupy Obłoczki

 

Sala grupy Słoneczka

 

Sala grupy Ufoludki

 

Sala grupy Gwiazdki

Szatnie

 

Ogródek