BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 27 lutego 2021 r.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MARZEC

 

TYDZIEŃ 1

„Odkrywamy tajemnice Ziemi”

3-latki

Cele ogólne

Obszar fizyczny

 • wyrabianie nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała
 • wyzwalanie aktywności ruchowej poprzez zabawy oparte na naturalnej potrzebie ruchu
 • kształtowanie prawidłowych zachowań higienicznych (odpowiednie mycie rąk)

Obszar emocjonalny

 • kształtowanie umiejętności dostrzegania uczuć innych ludzi, wczuwania w czyjąś sytuację
 • wdrażanie do komunikowania swoich potrzeb i pragnień

Obszar społeczny

 • organizowanie doświadczeń, pomagających dzieciom w kształtowaniu świadomości własnego „ja”
 • kształtowanie umiejętności czekania na swoją kolej

Obszar poznawczy

 • wdrażanie do uważnego słuchanie opowiadań, wierszy, reagowanie na humor zawarty w utworach
 • budowanie dziecięcej wiedzy o Kosmosie
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania kół, spośród figur geometrycznych
 • stymulowanie aktywności twórczej przez układanie kompozycji i mozaik z różnych materiałów
 • zachęcanie dzieci do pogłębienia wiedzy o otaczającym świecie przyrody przez obserwowanie i analizowanie najbliższego otoczenia
 • utrwalenie nazw kolorów
 • rozwijanie wyobraźni

4-latki

Cele ogólne

Obszar fizyczny

 • rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej dziecka oraz precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych
 • kształtowanie czynności samoobsługowych – spożywanie posiłku z użyciem sztućców, nakrywanie do stołu i sprzątanie po posiłku
 • kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas zajęć oraz w trakcie spożywania posiłków

Obszar emocjonalny

 • doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji w sposób społecznie akceptowany
 • przygotowywanie do rozumienia uczuć i emocji własnych i innych ludzi wywołanych kontaktem z przyrodą
 • kształtowanie umiejętności autoprezentacji
 • dostrzeganie potrzeby ochrony przyrody

Obszar społeczny

 • wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole (podporządko­wanie się określonym zasadom, podziałowi ról i przydzielonym czynnościom do wykonania)
 • kształtowanie nawyku utrzymywania czystości i porządku w naj­bliższym otoczeniu
 • wdrażanie do uważnego słuchania i czekania na swoją kolej
 • budowanie systemu wartości dziecka – tolerancja, empatia, szacu­nek, uznanie

Obszar poznawczy

 • rozwijanie mowy i myślenia
 • posługiwanie się zmysłami w czasie eksploracji świata
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat
 • rozwijanie umiejętności porównywania i klasyfikowania przedmio­tów według podanego kryterium
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

TYDZIEŃ 2

„Zwierzęta i rośliny wokół nas”

3-latki

Cele ogólne

Obszar fizyczny

 • rozwijanie naturalnych czynności ruchowych
 • doskonalenie umiejętności samoobsługowych
 • wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w zabawach ruchowych
 • rozwijanie motoryki małej

Obszar emocjonalny

 • dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego, jako źródła satysfakcji estetycznej
 • kształtowanie pozytywnego stosunku do zwierząt oraz roślin

Obszar społeczny

 • kształtowanie postaw prospołecznych
 • wdrażanie do zgodnej współpracy w grupie i odczuwania radości ze wspólnej zabawy

Obszar poznawczy

 • wzbogacanie słownictwa
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się
 • kształtowanie umiejętności matematycznych: klasyfikowanie, segregowanie, liczenie w dostępnym zakresie
 • stymulowanie twórczej aktywności
 • rozbudzanie zainteresowania światem przyrody
 • poszerzenie wiadomości na temat roślin i zwierząt

4-latki

Cele ogólne

Obszar fizyczny

 • rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych oraz naśladowczych
 • kształtowanie nawyku zgłaszania potrzeb fizjologicznych
 • kształtowanie czynności samoobsługowych – spożywanie posiłku z użyciem sztućców, nakrywanie do stołu i sprzątanie po posiłku, samodzielne ubieranie się i rozbieranie
 • kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała

Obszar emocjonalny

 • przygotowywanie do rozumienia uczuć i emocji własnych oraz innych ludzi wywołanych kontaktem z przyrodą
 • kształtowanie umiejętności rozróżniania emocji i uczuć przyjem­nych i nieprzyjemnych
 • dostrzeganie potrzeby ochrony przyrody

Obszar społeczny

 • wdrażanie do współdziałania w zespole rówieśniczym
 • kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnej zabawy
 • wdrażanie do uważnego słuchania i czekania na swoją kolej
 • budowanie systemu wartości dziecka – odpowiedzialność, empatia, szacunek

Obszar poznawczy

 • wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa dziecka o nazwy zwierząt i roślin
 • rozwijanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze
 • rozwijanie umiejętności porównywania i klasyfikowania przedmio­tów według podanego kryterium
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania w najbliższym otoczeniu kształtów, wzorów i kolorów
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

TYDZIEŃ 3

„Kosmiczne przygody”

3-latki

Cele ogólne

Obszar fizyczny

 • wyrabianie nawyku dbania o zachowanie prawidłowej postawy ciała
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • wdrażanie do komunikowania potrzeby ruchu i odpoczynku

Obszar emocjonalny

 • rozwijanie umiejętności nazywania emocji
 • przedstawianie emocji za pomocą mimiki i ruchów ciała
 • kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami i godzenia się z porażką

Obszar społeczny

 • kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnej zabawy
 • wdrażanie do zgodnego współdziałania z dziećmi w zabawie

Obszar poznawczy

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się
 • kształtowanie umiejętności matematycznych: segregowanie, liczenie w dostępnym zakresie
 • rozbudzanie zainteresowania Kosmosem
 • poszerzenie wiadomości na temat Kosmosu
 • poznanie prostych zjawisk przyrodniczo-fizycznych poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń

4-latki

Cele ogólne

Obszar fizyczny

 • rozwijanie wielokierunkowej aktywności dziecka
 • kształtowanie czynności samoobsługowych – spożywanie posiłku z użyciem sztućców, nakrywanie do stołu i sprzątanie po posiłku (zwrócenie uwagi na prawidłowe trzymanie łyżki, widelca)
 • kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała

Obszar emocjonalny

 • przygotowywanie do rozumienia uczuć i emocji własnych oraz innych ludzi wywołanych kontaktem z przyrodą
 • budowanie więzi emocjonalnej z naturą, w tym odpowiedzialności za otaczający nas świat (woda, ziemia, powietrze)
 • wdrażanie do poszanowania i ochrony przyrody

Obszar społeczny

 • rozwijanie umiejętności współdziałania jako podstawy budowania współpracy
 • wdrażanie do respektowania norm społecznych przyjętych w kontr­akcie grupowym
 • wdrażanie do oceny własnego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych

Obszar poznawczy

 • wzbogacanie czynnego i biernego słownika dziecka o zwroty i wyra­żenia związane z kosmosem
 • wdrażanie do wypowiadania się na dany temat
 • wdrażanie do rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej

TYDZIEŃ 4

„Mali ekolodzy”

3-latki

Cele ogólne

Obszar fizyczny

 • rozwijanie umiejętności samodzielnego wykonywania czynności higienicznych i samoobsługowych
 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez udział w zabawach ruchowych

Obszar emocjonalny

 • budzenie wrażliwości na piękno przyrody
 • zachęcenie dzieci do dbania o czystość środowiska
 • wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym

Obszar społeczny

 • kształtowanie umiejętności społecznych (uważne słuchanie dorosłych i dzieci, zgodna zabawa z innymi, rozumienie oraz wykonywanie prostych poleceń, zwracanie się do nauczyciela w razie potrzeby, porządkowanie po sobie miejsca zabawy)
 • wdrażanie do współdziałania z dziećmi w zabawie
 • kształtowanie postaw proekologicznych

Obszar poznawczy

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się
 • budowanie wiedzy o ochronie przyrody
 • bogacenie czynnego i biernego słownika dziecka
 • kształtowanie umiejętności segregowania i klasyfikowania odpadów
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni plastycznej
 • tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez eksperymentowanie
 • kształtowanie umiejętności obserwowania i interpretowania zjawisk przyrodniczych
 • rozwijanie wyobraźni muzycznej

4-latki

Cele ogólne

Obszar fizyczny

 • wdrażanie do aktywnego udziału w zabawach i ćwiczeniach rucho­wych, inspirowanie do aktywności własnej
 • rozwijanie motoryki małej (chwyt, manipulacje, praca nadgarstka)
 • kształtowanie czynności samoobsługowych – spożywanie posiłku z użyciem sztućców, nakrywanie do stołu i sprzątanie po posiłku

Obszar emocjonalny

 • przygotowywanie do rozumienia uczuć i emocji własnych oraz innych ludzi wywołanych kontaktem z przyrodą
 • budowanie więzi emocjonalnej z naturą, w tym odpowiedzialności za otaczający nas świat (ludzie, rośliny, zwierzęta)
 • kształtowanie poczucia empatii i troski o zdrowie swoje i innych

Obszar społeczny

 • wdrażanie do współdziałania w zespole rówieśniczym
 • kształtowanie postaw prospołecznych – czerpanie radości ze wspól­nego działania i zabawy
 • wdrażanie do oceny własnego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych

Obszar poznawczy

 • budowanie wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicz­nym
 • wdrażanie do rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanych zjawisk fizycznych
 • rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania i segregowania przedmio­tów według podanego kryterium