BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 1 maja 2022 r.

Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej na miesiąc maj.

Temat tygodnia: Moja Ojczyzna

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cel główne) dla 4-latków:

 • kształtowanie poczucia przynależności narodowej,
 • poznawanie tradycji związanych z obchodzeniem świąt państwowych,
 • tworzenie prac plastycznych różnymi technikami,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie koncentracji uwagi i pamięci,
 • utrwalanie nazw i wyglądu symboli narodowych,
 • rozwijanie zdolności muzycznych poprzez słuchanie muzyki i śpiewu,
 • rozwijanie umiejętności poruszania się przy muzyce,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • utrwalanie umiejętności klasyfikowania według wybranej cechy,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • zachęcanie do dbałości o odpowiednią postawę,
 • zapoznanie z legendą o Syrence,
 • poznawanie charakterystycznych miejsc znajdujących się w Warszawie,
 • utrwalanie symboli narodowych,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • utrwalanie wiadomości na temat Polski,
 • rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 5,6-latków:

 • rozwijanie mowy,
 • poznawanie historii powstania Warszawy,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie aktywności twórczej,
 • porównywanie ilości płynów w dwóch różnych butelkach za pomocą wspólnej miary,
 • poznawanie miary płynów,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • zapoznanie z wyglądem mapy Polski,
 • zapoznanie z nazwami państw należących do UE,
 • zachęcanie do przygotowywania prostych posiłków,
 • określanie, jakie produkty potrzebne są do wykonania pizzy,
 • zapoznanie z Hansem Christianem Andersenem – duńskim pisarzem.

Temat tygodnia: Moja miejscowość, mój region

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cel główne) dla 4-latków:

 • przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze i właściwego zachowania się w miejscach publicznych,
 • rozwijanie zainteresowania miejscem zamieszkania,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania,
 • przybliżanie wiadomości na temat polskich gór,
 • utrwalanie wiedzy na temat instrumentów perkusyjnych,
 • rozwijanie umiejętności swobodnego poruszania się w rytm muzyki,
 • zwracanie uwagi na architekturę miejscowości zamieszkania,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • poznawanie cech charakterystycznych dla wsi i dla miasta,
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej oraz myślenia logicznego,
 • rozwijanie umiejętności pracy w zespole,
 • rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej,
 • wzbogacanie wiadomości na temat wybranych miast w Polsce,
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności artykulacyjnej.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 5,6-latków:

 • rozwijanie mowy,
 • wskazywanie różnic między miastem a wsią,
 • obserwowanie zmian, jakie zaszły w najbliższej okolicy,
 • poznawanie nazw pobliskich ulic,
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10,
 • przedstawianie działań w zapisie,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • zapoznanie z herbem swojej miejscowości,
 • przygotowanie kącika regionalnego,
 • zapoznanie z wyrobami rękodzielnictwa,
 • poznawanie nazw wybranych, ginących zawodów,
 • kształtowanie poczucia przynależności narodowej.

Temat tygodnia: Łąka w maju

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cel główne) dla 4-latków:

 • rozwijanie wrażliwości zmysłów w bezpośrednim kontakcie z przyroda,
 • poznawanie nazw kwiatów i zwierząt – mieszkańców łąki,
 • zapoznanie z różnymi możliwościami spędzania czasu wolnego na łące w maju,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu czytanego przez N.,
 • poznanie melodii i tekstu nowej piosenki,
 • doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • grupowanie przedmiotów według ustalonego kryterium,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • utrwalanie nazw kwiatów występujących na łące,
 • rozwijanie mowy,
 • przybliżanie dzieciom dóbr polskiej kultury,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej,
 • wzbogacanie wiedzy na temat wybranych środowisk przyrodniczych,
 • usprawnianie narządów artykulacyjnych.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 5,6-latków:

 • rozwijanie mowy,
 • zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na łące oraz z rosnącymi tam roślinami,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • dostrzeganie piękna majowej przyrody,
 • zapoznanie z sześcianem,
 • rozwijanie umiejętności szeregowania,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • reagowanie na ustalone hasła i sygnały muzyczne,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • poznawanie budowy biedronki,
 • obserwowanie roślin i zwierząt w naturalnym środowisku,
 • zabawy na świeżym powietrzu,
 • rozwijanie zainteresowania przyrodą,
 • poznawanie nazw wybranych roślin zielnych.

Temat tygodnia: Święto Rodziców

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cel główne) dla 4-latków:

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania,
 • uświadomienie ważnej roli rodziców w życiu dziecka,
 • rozwijanie pamięci odtwórczej,
 • rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • zapoznanie z rolą mamy i taty w życiu dziecka,
 • rozwijanie pamięci i spostrzegawczości,
 • opanowanie melodii i tekstu nowej piosenki,
 • wykonanie układu ruchowego do piosenki,
 • rozwijanie mowy oraz spostrzegawczości i logicznego myślenia,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • rozwijanie uwagi,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • poznawanie sposobów sprawiania rodzicom niespodzianek,
 • rozwijanie mowy,
 • zachęcanie do przygotowywania niespodzianek dla rodziców,
 • rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • zachęcanie do spędzania z rodzicami wolnego czasu,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 5,6-latków:

 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie pamięci,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • zachęcanie do sprawiania bliskim przyjemności,
 • określanie wzrostu dzieci,
 • porównywanie wzrostu dzieci,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • rozwijanie umiejętności wykonywania pracy według instrukcji,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • zachęcanie do sprawiania przyjemności innym,
 • zachęcanie do wspólnej zabawy z rodzicami.