BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 30 października 2021 r.

Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej na miesiąc listopad :  

 

W miesiącu listopadzie  będziemy   realizować następujące tematy :

 1. Jesienna pogoda.
 2. Mój dom – Polska .
 3. Zwierzęta domowe.
 4. Zimno, coraz zimniej.

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Zachęcanie dzieci do nawiązania kontaktu z nauczycielem i  pozostałymi dziećmi.
 • Wspomaganie dzieci podczas  kontaktu z innymi  dziećmi– przedstawianie się imieniem oraz zapamiętywanie imion innych dzieci.
 • Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w nowym miejscu.
 • Nabywanie umiejętności wyrażania słowami własnych potrzeb.
 • Utrwalamy zasady  funkcjonowania w grupie.
 • Kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych.
 • Wdrażanie do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za porządek w sali.
 • Budowanie poczucia przynależności do grupy i integrowanie się z nią.
 • Posługiwanie się określeniami: niższy, wyższy.
 • Kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej imion.
 • Kształtowanie nawyku prawidłowego oddechu.
 • Współdziałanie z rówieśnikami w zabawie.
 • Obdarzanie uwagą dzieci i nauczyciela podczas zabawy.
 • Dostrzeganie i podawanie nazw zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni.
 • Próby tworzenia deszczowej muzyki – gra na instrumentach.
 • Rozwijanie umiejętności językowych, zachęcanie do zabaw słowotwórczych.
 • Dostrzeganie kształtów i kolorów chmur; rozwijanie wyobraźni.
 • Ćwiczenia mięśni narządów mowy.
 • Opowiadanie historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią zdarzeń, używanie określeń: na początku, potem, na końcu.
 • Poznanie dekoracji używanych podczas świąt patriotycznych.
 • Kształcenie postawy szacunku do historii naszego kraju.
 • Zdobywanie wiedzy o tym, kto to jest patriota.
 • Kształtowanie postaw patriotycznych.
 • Poznanie symboli narodowych- godło, hymn Polski, flaga.
 • Zapoznanie z herbem Warszawy i legendą o Syrence.
 • Rozwijanie zainteresowań legendami o Polsce.
 • Rozbudzanie postaw patriotycznych.
 • Uwrażliwianie na folklor.
 • Wzbogacanie wiedzy na temat morza i jego charakterystycznych cech.
 • Utrwalanie nazw ubrań.
 • Liczenie w dostępnym zakresie.
 • Próby opisywania wyglądu zwierzęcia.
 • Rozwój mowy; zachęcanie do wypowiedzi zdaniowych.
 • Kształtowanie potrzeby opiekowania się zwierzętami.
 • Rozumienie słowa opiekun.
 • Doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.
 • Identyfikowanie i określanie własnych emocji; radzenie sobie ze smutkiem i stresem; rozwijanie empatii.
 • Interpretowanie muzyki poprzez ruch; doskonalenie umiejętności śpiewu.
 • Rozwijanie umiejętności rysowania.
 • Grupowanie przedmiotów ze względu na ich wielkość; przeliczanie w zakresie 1–3.
 • Zapoznanie z pracą weterynarza.
 • Doskonalenie rozpoznawania głosów zwierząt domowych.
 • Rozwijanie postawy szacunku i właściwych zachowań społecznych.
 • Utrwalanie nazw zwierząt.
 • Wzbogacanie wiedzy przyrodniczej (zimowe mieszkania zwierząt).
 • Doskonalenie umiejętności liczenia i porównywania liczebności zbiorów.
 • Poszerzenie wiedzy przyrodniczej (zwierzęta zasypiające na zimę).
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Powiązanie opisu słownego z treścią obrazka.
 • Ćwiczenia mięśni narządów mowy na wyrazach dźwiękonaśladowczych.
 • Poznawanie różnych materiałów; posługiwanie się określeniami: miękki, szorstki.
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt futerkowych.
 • Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej, ruchowej i motorycznej.
 • Wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.
 • Poznanie zasad odpowiedzialnego dokarmiania zwierząt.

 

Zadania do codziennej realizacji:

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy.
 • Zabawy z „powitankami” – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.
 • Zabawy przy muzyce- ruchowo-rytmiczne- rozwijające motorykę dużą, rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności ilustrowania muzyki rytmem.
 • Zabawy rozwijające sprawność fizyczną, aerobik przy muzyce.
 • Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
 • Słuchanie tekstów czytanych przez nauczyciela, zabawy słowne, zabawy z rymowankami- rozwijanie mowy poprzez odpowiadanie na pytania, nauka uważnego słuchania, nabywanie wiedzy ogólnej.
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych.
 • Zabawy ruchowe -nabywanie umiejętności zgodnej zabawy, respektowania zasad zabawy, współdziałania z dziećmi w zabawie
 • Obserwacja przyrodnicza.
 • Spacery obserwacyjne w ogrodzie przedszkolnym oraz w pobliżu  przedszkola.