BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 1 lutego 2022 r.

Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej na miesiąc luty.

Temat: Baśnie, bajki, bajeczki

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 4-latków:

 • poznawanie wybranych wartości (prawdomówność),
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji,
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych dzieci – poznanie nowej techniki,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie logicznego myślenia,
 • rozwijanie umiejętności skupiania i utrzymywania uwagi na określonym zadaniu,
 • poznanie melodii i tekstu nowej piosenki,
 • rozwijanie szybkiej reakcji na ustalone sygnały,
 • dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach,
 • układanie kompozycji z figur geometrycznych,
 • kształtowanie prawidłowej postawy,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu,
 • układanie obrazków według kolejności zdarzeń,
 • wyrabianie empatii,
 • zachęcanie do udzielania pomocy osobom potrzebującym.

Zamierzania  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 5,6-latków:

 • rozwijanie mowy,
 • rozpoznawanie bohaterów znanych baśni,
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej,
 • poznawanie małych liter i wielkich liter,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • utrwalanie znajomości poznanych figur geometrycznych,
 • określanie, dlaczego dany element należy do jednego zbioru i do drugiego zbioru,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • reagowanie na ustalone sygnały,
 • wykonywanie układu ruchowego do piosenki,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się instrukcją,
 • rozwijanie aktywności werbalnej,
 • przedstawianie słowami uczuć i nastroju,
 • zapoznanie ze zjawiskiem topnienia,
 • poznawanie substancji, które topnieją,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

Temat: Muzyka wokół nas

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 4-latków:

 • zapoznanie z nazwami i brzmieniem wybranych instrumentów,
 • pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej,
 • odbieranie i nazywanie wrażeń słuchowych,
 • rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • uczestniczenie w zabawach badawczych,
 • poznawanie właściwości różnych materiałów w bezpośrednim kontakcie z nimi,
 • poznanie nowej piosenki,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie spostrzegawczości: wzrokowej i słuchowej,
 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów i usłyszanych dźwięków z wymienieniem liczebnikówgłównych w zakresie 4; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika,
 • kształtowanie prawidłowej postawy ciała,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności budowania prostych zdań,
 • wypowiadanie się na temat obrazka,
 • rozbudzanie zainteresowań muzycznych,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • zapoznanie z rolą muzyki w życiu człowieka,
 • nazywanie i rozróżnianie wybranych instrumentów muzycznych.

Zamierzania  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 5,6-latków:

 • rozwijanie mowy,
 • dostrzeganie piękna muzyki,
 • rozwijanie analizy i syntezy słuchowej,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • zapoznanie ze znakiem odejmowania,
 • utrwalenie nazw wybranych instrumentów muzycznych,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych,
 • rozwijanie umiejętności poruszania się w rytm muzyki,
 • rozwijanie umiejętności/sprawności manualnych,
 • zapoznanie z akordeonem,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • próby wyrażania nastroju utworu muzycznego barwną plamą,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozwijanie aktywności twórczej.

Temat: Nie jesteśmy sami w kosmosie

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 4-latków:

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania,
 • dostarczanie wiadomości na temat Układu Słonecznego,
 • rozbudzanie wyobraźni przestrzennej i kreatywności,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • poznanie nowej piosenki,
 • rozwijanie zdolności szybkiej reakcji na ustalone hasła,
 • rozpoznawanie i nazywanie barw podstawowych i wybranych barw pochodnych,
 • rozwijanie postawy badawczej,
 • rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • zaznajomienie ze środkami transportu,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania wiersza,
 • rozwijanie umiejętności współpracy,
 • poznawanie ciekawostek związanych z kosmosem.

Zamierzania  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 5,6-latków:

 • rozwijanie mowy,
 • zapoznanie z nazwami planet Układu Słonecznego,
 • rozwijanie analizy i syntezy słuchowej,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania,
 • poznawanie zapisów cyfrowych liczb,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • korzystanie w pracy plastycznej z dwóch technik,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • utrwalanie wiadomości na temat kosmosu, Układu Słonecznego,
 • rozwijanie aktywności twórczej,
 • przybliżenie postaci Mikołaja Kopernika.

Temat:  Projekt Zawody / Mój wymarzony zawód

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 4-latków:

 • budowanie wiedzy dzieci o świecie społecznym – zapoznanie z różnymi rodzajami zawodów,
 • zwrócenie uwagi na wartość pracy ludzkiej,
 • zapoznanie dzieci z atrybutami charakterystycznymi dla danego zawodu,
 • organizowanie sytuacji sprzyjających poszerzaniu zasobu słownictwa o nowe nazwy i związane z nimi pojęcia,
 • doskonalenie umiejętności pracy – indywidualnej, w parach i w grupach,
 • rozwijanie umiejętności argumentowania swojego wyboru,
 • kształtowanie zdolności prezentowania się na forum grupy.

Zamierzania  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 5,6-latków:

 • rozwijanie preorientacji zawodowej,
 • poznanie różnego typu zawodów,
 • wzbogacenie słownictwa o słowa związane z omawianymi zawodami,
 • wyposażenie dzieci, poprzez różnorodne wzorce i własną działalność plastyczną, w podstawowe umiejętności w zakresie warsztatu plastycznego, co umożliwi im rozwój wyobraźni,
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości,
 • rozwijanie umiejętności formułowania pytań,
 • prezentowanie zdobytej wiedzy i nowych umiejętności związanych z realizacją projektu,
 • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,
 • usystematyzowanie wiedzy dzieci na temat znanych im zawodów,
 • tworzenie dłuższych wypowiedzi na temat zawodów,
 • rozumienie wagi pracy ludzkiej,
 • poznanie specyfiki pracy malarza,
 • poszerzanie wiadomości na temat odwiedzanego miejsca pracy i wykonywanych tam zawodów,
 • rozwijanie umiejętności planowania własnych działań,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • podsumowanie działań podjętych w ramach projektu,
 • podsumowanie wiedzy na temat poznanych zawodów.