BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 30 maja 2015 r.

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 1. Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkolnej; uświadamianie dzieciom ich praw oraz obowiązków.
 2. Wdrażanie do samodzielności w codziennych sytuacjach oraz stosowania zasad kulturalnego zachowania się przy stole, w czasie uroczystości, w miejscach publicznych.
 3. Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za ład i porządek w najbliższym otoczeniu.
 4. Rozwijane wrażliwości słuchowej jako przygotowanie do czytania i pisania.
 5. Systematyczne rozwijanie sprawności narządów artykulacyjnych i umiejętności regulowania siły i długości fazy wydechowej.
 6. Rozwijanie umiejętności porozumiewania się werbalnego i niewerbalnego.
 7. Rozwijanie umiejętności związanych z porządkowaniem, klasyfikowaniem, przeliczaniem.
 8. Rozwijanie umiejętności rozumienia i porządkowania zdarzeń przyczynowo-skutkowych i sekwencji czasowych.
 9. Zachęcanie i motywowanie do codziennego pobytu na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i sprawności fizycznej.
 10. Uświadamianie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia.
 11. Rozwijanie orientacji w przestrzeni.
 12. Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej jako warunku dobrego przygotowania do pisania i czytania.
 13. Motywowanie do uczestniczenia w życiu rodziny.
 14. Kształtowanie postawy szacunku i równości w odniesieniu do wszystkich ludzi bez względu na narodowość, wygląd, kolor skóry, płeć, itp.