BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 1 czerwca 2021 r.

Tydzień 1

Jak zostać sportowcem.

3- latki

Cele ogólne:

Obszar fizyczny:

 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie motoryki małej
 • kształtowanie właściwego chwytu kredki
 • doskonalenie umiejętności komunikowania potrzeb fizjologicznych
 • wspomaganie w rozwijaniu umiejętności samoobsługowych
 • rozwijanie świadomości własnego ciała

Obszar emocjonalny:

 • kształtowanie odporności emocjonalnej w sytuacjach porażki lub zwycięstwa
 • wdrażanie do rozumienia emocji swoich oraz innych dzieci

Obszar społeczny:

 • wdrażanie do porozumiewania się za pomocą komunikatów werbalnych i pozawerbalnych
 • uświadomienie dzieciom znaczenia aktywności ruchowej dla zdrowia każdego człowieka
 • kształtowanie umiejętności społecznych: zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych

Obszar poznawczy:

 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania nauczyciela
 • wdrażanie do wypowiadania się na konkretny temat
 • wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa o nazwy sportów letnich
 • kształtowanie umiejętności skupiania uwagi
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania ze względu na podaną cechę
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w dostępnym zakresie
 • kształtowanie umiejętności przedstawiania informacji za pomocą gestu, mimiki, ruchu

4- latki

Cele ogólne:

Obszar fizyczny:

 • rozwijanie sprawności ruchowej podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych, w tym naśladowczych i rytmicznych
 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych poprzez aktywność na świeżym powietrzu
 • rozwijanie motoryki małej podczas zadań manualnych, plastycznych i graficznych

Obszar emocjonalny:

 • rozwijanie kontaktów społecznych u dzieci podczas zabawy
 • wdrażanie do dostrzegania emocji swoich i innych osób
 • wzmacnianie odporności psychicznej poprzez ćwiczenie umiejętności czekania na swoją kolej

Obszar społeczny:

 • wdrażanie do współdziałania z grupą podczas różnych zabaw i zadań
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad podczas zajęć i zabaw
 • wzmacnianie samoświadomości

Obszar poznawczy:

 • rozwijanie umiejętności matematycznych
 • rozwijanie logicznego myślenia
 • rozwijanie umiejętności skupienia uwagi podczas słuchania utworów literackich
 • rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych
 • poszerzanie wiadomości nt. dyscyplin sportowych
 • utrwalenie wyglądu i nazw figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt
 • rozwijanie percepcji wzrokowej

Tydzień 2

I oto przyszło lato…

3-latki

Cele ogólne:

Obszar fizyczny:

 • wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w zabawach zorganizowanych w ogrodzie przedszkolnym
 • rozwijanie motoryki całego ciała
 • doskonalenia analizy wzrokowej i słuchowej

Obszar emocjonalny:

 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z przeżywaniem trudnych emocji
 • odkrywanie piękna i złożoności środowiska przyrodniczego

Obszar społeczny:

 • wdrażanie do współpracy z rówieśnikami w osiąganiu wspólnego celu
 • wdrażanie do respektowania zasad współżycia w grupie
 • wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych

Obszar poznawczy:

 • rozwijanie umiejętności szeregowania, przeliczania i klasyfikowania przedmiotów
 • zapoznanie ze zwierzętami i roślinami żyjącymi na łące
 • poznanie nazw kilku owoców
 • zachęcanie do zdrowego odżywiania się, do spożywania różnorodnych owoców
 • wdrażanie do uważnego słuchania
 • rozwijanie inwencji twórczych dziecka
 • doskonalenie umiejętności wokalnych
 • wyzwalanie wszechstronnej aktywności dzieci

4-latki

Cele ogólne:

Obszar fizyczny:

 • rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych
 • kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała
 • rozwijanie czynności samoobsługowych związanych ze spożywaniem posiłków
 • rozwijanie percepcji dotykowej

Obszar emocjonalny:

 • dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej
 • kształtowanie umiejętność radzenia sobie z przegraną

Obszar społeczny:

 • kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnej zabawy
 • obdarzanie uwagą osoby dorosłe
 • współdziałanie z dziećmi w zabawie

Obszar poznawczy:

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według określonego kryterium
 • doskonalenie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze
 • rozwijanie logicznego myślenia przez rozwiązywanie zagadek
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
 • wdrażanie do prowadzenia obserwacji przyrodniczych
 • doskonalenie orientacji w przestrzeni

Tydzień 3

Odwiedzamy zwierzęta na wsi.

3-latki

Cele ogólne:

Obszar fizyczny:

 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • kształtowanie umiejętności komunikowania potrzeby ruchu i odpoczynku
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • usprawnianie aparatu mowy
 • rozwijanie wrażliwości sensorycznej

Obszar emocjonalny:

 • uświadamianie, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania
 • rozwijanie empatii – uwrażliwienie na potrzeby zwierząt

Obszar społeczny:

 • kształcenie szacunku do ludzi i przyrody
 • rozwijanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
 • rozwijanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach

Obszar poznawczy:

 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania ze względu na podaną cechę
 • kształcenie umiejętności przeliczania elementów
 • kształtowanie umiejętności skupienia uwagi podczas słuchania
 • bogacenie czynnego i biernego słownictwa dziecka
 • rozwijanie kreatywnego myślenia
 • rozwijanie poczucie rytmu i umiejętności wokalnych

4-latki

Cele ogólne:

Obszar fizyczny:

 • rozwijanie sprawności fizycznej oraz koordynacji ruchowej podczas zabaw ruchowych, gimnastycznych
 • rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie prostych ćwiczeń paluszkowych, prac plastycznych, technicznych

Obszar emocjonalny:

 • doskonalenie umiejętności werbalizowania swoich myśli i uczuć
 • rozwijanie umiejętności rozmawiania o swoich emocjach

Obszar społeczny:

 • kształtowanie postaw prospołecznych i czerpania radości ze wspólnego działania i zabawy
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie

Obszar poznawczy:

 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania ze względu na określone cechy
 • wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt zamieszkujących gospodarstwo wiejskie
 • poznanie produktów pochodzenia zwierzęcego oraz ich wartości
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała oraz orientacji przestrzennej
 • poznanie podstawowych czynności jakie wykonuje rolnik
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w dostępnym zakresie

Tydzień 4

Hej, na wakacje czas!

3-latki

Cele ogólne:

Obszar fizyczny:

 • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • usprawnianie aparatu mowy

Obszar emocjonalny:

 • rozwijanie umiejętności przestrzegania reguł i radzenia sobie z przegraną
 • wdrażanie do przedstawiania swoich emocji i uczuć z użyciem charakterystycznych dla dzieci form wyrazu
 • kształtowanie postawy badawczej wobec świata

Obszar społeczny:

 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad, obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu
 • wdrażanie do respektowania zasad zabawy w grupie
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach

Obszar poznawczy:

 • wdrażanie do wypowiadania się na konkretny temat
 • wdrażanie do posługiwania się określeniami, dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni i na płaszczyźnie
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i naukowych – poznawanie niektórych właściwości magnesu za pomocą doświadczeń i obserwacji
 • kształtowanie umiejętności skupienia uwagi podczas słuchania
 • bogacenie czynnego i biernego słownictwa dziecka
 • kształcenie umiejętności odróżniania i nazywania różnych środków lokomocji
 • rozwijanie twórczego myślenia
 • rozwijanie poczucie rytmu i umiejętności wokalnych
 • uświadamianie zagrożeń, wynikających z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnych podróży

4-latki

Cele ogólne:

Obszar fizyczny:

 • doskonalenie sprawności ruchowej, motoryki dużej i małej
 • kształtowanie nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała

Obszar emocjonalny:

 • wzmacnianie więzi emocjonalnej w grupie przedszkolnej
 • rozwijanie empatii uwrażliwienie na potrzeby zwierząt

Obszar społeczny:

 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie
 • wdrażanie, respektowanie oraz tworzenie zasad zabawy i współdziałania w grupie
 • wdrażanie do zgodnej współpracy w grupie i odczuwania radości ze wspólnej zabawy

Obszar poznawczy:

 • rozwijanie swobodnej ekspresji słownej i wyobraźni podczas podejmowania różnorodnych działań
 • wzbogacanie wiedzy i słownictwa związanego z podróżami
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania ze względu na różne kryteria
 • doskonalenie umiejętności przeliczania
 • rozwijanie spostrzegawczości
 • rozwijanie percepcji dotykowej
 • doskonalenie umiejętności wokalnych
 • rozwijanie ciekawości poznawczej