BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 12 września 2021 r.

4-latki:

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • dostrzeganie korzyści płynących z pobytu w przedszkolu i posiadania przyjaciół,
 • kształtowanie postawy przyjacielskiej,
 • budowanie przyjaznej atmosfery,
 • integracja grupy,
 • tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej,
 • motywowanie do samodzielnych doświadczeń,
 • tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń matematycznych,
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według jednej cechy,
 • motywowanie do samodzielnego manipulowania przedmiotami,
 • odkrywanie własnych możliwości twórczych,
 • kształtowanie słuchu muzycznego,
 • wyrabianie pamięci,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • doskonalenie sprawności fizycznej,
 • wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas zabaw i wykonywanych zadań,
 • poznanie roli znaczków indywidualnych w przedszkolu,
 • rozwijanie sprawności manualnej i spostrzegawczości wzrokowej,
 • wdrażanie do starannego wykonywania wszystkich czynności,
 • poznanie wartości przyjaźni,

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat przyjaźni i przyjaciół,

 • wzmacnianie więzi grupowych oraz miłej i serdecznej atmosfery w grupie,

 • zachęcanie do dzielenia się przyniesionymi z domu zabawkami,

 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,

 • wdrażanie do zgodnego działania w czasie pobytu w przedszkolu,

 • poznanie roli pracowników przedszkola,

 • rozwijanie kompetencji matematycznych,

 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania i logicznego myślenia,

 • wdrażanie do szanowania wszystkich ludzi niezależnie od wieku i wykonywanego zawodu,

 • poznanie wybranych piosenek z repertuaru dziecięcego,

 • rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej,

 • kształtowanie poczucia rytmu,

 • wyrabianie umiejętności współdziałania w grupie,

 • dostrzeganie wkładu wszystkich członków grupy w jej dobre codzienne funkcjonowanie,
 • rozwijanie zdolności teatralnych,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • poznanie znaczenia odwagi i dzielności jako ważnych wartości,
 • kształtowanie pojęcia odwaga,
 • poznanie zawodów ważnych społecznie (policjant, lekarz, strażak),

 • poznanie wyglądu i znaczenia wybranych znaków drogowych,

 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych i podawania ich nazw,

 • wyrabianie nawyku uważnego przechodzenia na drugą stronę ulicy i poruszania się podczas spacerów,

 • poznanie roli tempa w utworze muzycznym,
 • kształtowanie sprawności manualnej i motoryki dużej,
 • uwrażliwienie na bogactwo i piękno świata muzyki,
 • wzbogacanie wiedzy na temat sygnalizatora świetlnego,
 • poznanie sposobu barwienia wody za pomocą bibuły,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • motywowanie do samodzielnego wykonania pracy plastycznej od początku do końca,
 • poszerzanie wiedzy na temat wartości, jaką jest odwaga,

 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,

 • nauka radzenia sobie w trudnych sytuacjach,

 • poznanie bezpiecznych i niebezpiecznych zachowań na ulicy,

 • utrwalenie wyglądu i roli numeru alarmowego 112,

 • poznanie wyglądu cyfr 1 i 2,

 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i logicznego myślenia podczas rozwiązywania zagadek słownych,

 • wdrażanie do przestrzegania zawartych wcześniej umów,

 • poznanie różnych dźwięków związanych z ulicą i pojazdami,

 • utrwalenie wiedzy o ruchu drogowym,

 • wdrażanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas zabaw,

 • utrwalenie wiadomości na temat pracy strażaka,

 • poszerzanie doświadczeń plastycznych,

 • zachęcanie do wykonywania zadań plastycznych i do współpracy podczas zabaw.

Zadania do codziennej realizacji:

 • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy, przypominanie o konieczności posprzątania po zakończeniu zabawy,
 • zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie,

 • zestaw ćwiczeń porannych w pierwszej części dnia,

 • zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych,

 • słuchanie tekstów czytanych przez N.,
 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub spacer – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych, obserwacje przyrodnicze,
 • zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawy ćwiczące sprawność ruchową, koordynację ruchowowzrokową, umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, językowe, słuchowe, matematyczne, rytmiczne, plastyczne lub wzbogacające wiedzę ogólną.

5-latki:

Cele ogólne:

 • wprowadzenie pojęć: koleżeńskość, bezpieczeństwo;

 • zapoznanie dzieci z salą i przedszkolem;

 • poznawanie sposobów pomocy nowym koleżankom i kolegom; rozwijanie umiejętności nazywania emocji i mówienia o nich oraz pozytywnego reagowania na nowe sytuacje i osoby; budzenie postaw zainteresowania drugą osobą;

 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach; spokojne oczekiwanie na swoją kolej; podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;

 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;

 • nabieranie przeświadczenia o pozytywnej roli współpracy w osiąganiu celu;

 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;

 • poznawanie i organizowanie kącików tematycznych; rozwijanie umiejętności opisywania i charakteryzowania kącików tematycznych poprzez wypowiedzi i klasyfikowanie przedmiotów; rozbudzanie zainteresowań i ciekawości poznawczej; przestrzeganie zasad zgodnej zabawy i prawa do korzystania z kącików przez kolegów i koleżanki;

 • poznanie sposobów spędzenia wakacji przez koleżanki i kolegów z grupy; rozpoznawanie oznaczeń i charakterystycznych miejsc na mapie Polski i Europy;

 • poznawanie portretu jako dziedziny sztuki; poznanie zasad działania prostego aparatu fotograficznego;

 • poznanie zawodów w otoczeniu dziecka – poznanie imion pracowników przedszkola i pełnionych przez nich funkcji; uświadamianie roli osób dorosłych w życiu przedszkola i szacunku do wykonywanej przez nich pracy;

 • poznawanie zawodów służących bezpieczeństwu całego społeczeństwa – policjant, ratownik, strażak;

 • nazywanie narzędzi i przyborów codziennego użytku;

 • rozwijanie sprawności motorycznej, umiejętności rzutu do celu i współpracy w grupie;

 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;

 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między;

 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabaw ruchowych, tańca itp.;

 • rozwijanie poczucia rytmu poprzez grę na instrumentach perkusyjnych i innych przedmiotach;

 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;

 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;

 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów figur geometrycznych, liter i wyrazów (czytanie globalne);

 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie); odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich; dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a; wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;

 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim;

 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenki Planeta dzieci, tekstów powitanek i krótkich rymowanek;

 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;

 • wdrażanie do stosowania zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i na ulicy – utrwalanie zasad poruszania się po chodniku i przechodzenia przez jezdnię, podczas jazdy samochodem; poznanie wyglądu i znaczenia sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych;

 • rozwijanie umiejętności dostrzegania niebezpieczeństw wynikających z kontaktów z nieznajomym; kształtowanie postaw asertywnych w kontaktach z nieznajomymi; poznawanie sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu ludzi;

 • poznanie numerów alarmowych (112, 999, 998, 997); kształtowanie umiejętności przeprowadzenia rozmowy w celu wezwania pomocy;

 • poznanie zasad bezpiecznego korzystania z różnych narzędzi, urządzeń oraz podczas wykonywania doświadczeń chemicznych itp.;

 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;

 • dostrzeganie regularności; konstruowanie rytmów 2-, 3-elementowych; poznanie układów figur geometrycznych; utrwalenie nazw figur geometrycznych;

 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

Codzienne aktywności:

 • zabawy dowolne w kącikach tematycznych według zainteresowań i inwencji dzieci przy niewielkim wsparciu N.; poznawanie otoczenia, zachęcanie do różnej aktywności;

 • stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji poprzez powitanki, np. Do przedszkola lub Witaj…;

 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem;

 • wdrażanie do samodzielności poprzez przygotowanie stolików do posiłków, zajęć, sprzątanie po posiłkach, zabawie, zajęciach, samodzielne ubieranie się i rozbieranie podczas wyjść poza budynek, wybieranie potrzebnych narzędzi i materiałów do zabaw;

 • zestaw ćwiczeń porannych nr 1, 2;

 • zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 1, 2;

 • pobyt na świeżym powietrzu – spacer w okolicy przedszkola;

 • zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.