BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 1 listopada 2021 r.

Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej na listopad

 

Temat: Moja rodzina

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele ogólne) dla 4-latków:

 • nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny,
 • rozwijanie percepcji słuchowej,
 • rozwijanie umiejętności poruszania się przy muzyce,
 • reagowanie na ustalone sygnały,
 • wzbogacanie wiedzy o swojej rodzinie,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego z członkami swojej rodziny,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną,
 • rozwijanie sprawności manualnej.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 5,6-latków:

 • rozwijanie mowy,
 • budzenie szacunku dla rodziców za to, co dają dzieciom,
 • rozwijanie analizy i syntezy słuchowej,
 • poznawanie litery i: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej; utrwalanie poznanych liter,
 • utrwalanie wyglądu i nazw poznanych figur,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • poznawanie zapisu cyfrowego liczby 4,
 • rozwijanie szybkości i zwinności,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • wyrabianie poczucia świadomości ruchu,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • wykorzystanie w pracy materiałów odpadowych,
 • poznawanie właściwości magnetycznych magnesu,
 • budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • podawanie cech rodziców,
 • uświadamianie, że zabawy dawne i obecne są bardzo podobne,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.

 

Temat: Mój dom

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele ogólne) dla 4-latków:

 • zachęcanie do uważnego słuchania opowiadania,
 • zwracanie uwagi na architekturę, dostrzeganie różnic w wyglądzie domów,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • opanowanie tekstu i melodii nowej piosenki,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • zgodne współdziałanie z innymi dla osiągnięcia wybranego celu,
 • rozwijanie reakcji na sygnał,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat,
 • rozwijanie sprawności manualnej.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 5,6-latków:

 • rozwijanie umiejętności liczenia i szeregowania,
 • utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • określanie miejsca spółgłoski t w słowie, zapoznanie z literą t: małą i wielką, drukowaną i pisaną,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 • dostrzeganie i kontynuowanie rytmu,
 • utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • sprawne reagowanie na sygnały – słowne i muzyczne,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • poznawanie wiadomości o wybranych urządzeniach elektrycznych,
 • rozwijanie mowy,
 • poznawanie zwyczajów kotów i psów,
 • rozwijanie narządów artykulacyjnych,
 • ćwiczenia drobnych ruchów rąk,
 • utrwalanie nazewnictwa urządzeń elektrycznych i ich zastosowania w domu.

 

Temat: Moje prawa i obowiązki

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele ogólne) dla 4-latków:

 • poznawanie obowiązków poszczególnych członków rodziny,
 • zachęcanie do pomagania rodzicom w wykonywaniu domowych obowiązków,
 • rozwijanie reakcji na ustalone sygnały,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jakość,
 • rozwijanie umiejętności skupiania uwagi na przedmiotach i treściach przekazywanych przez N.,
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i zapamiętania poleceń;
 • nabywanie sprawności fizycznej,
 • utrwalanie wiadomości na temat praw i obowiązków dziecka,
 • rozwijanie sprawności manualnej.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 5,6-latków:

 • rozwijanie mowy,
 • uświadamianie dzieciom ich praw,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • utrwalanie poznanych liter,
 • poznawanie cech trójkąta,
 • utrwalanie wyglądu i nazw poznanych figur,
 • wprowadzenie znaków: równości, mniejszości, większości,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • utrwalenie kroku poloneza,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • utrwalanie poznanych praw dziecka,
 • przybliżanie zjawiska przewodnictwa cieplnego,
 • poznawanie materiałów, które przewodzą ciepło,
 • zapoznanie z Międzynarodowym Dniem Praw Dziecka.

 

Temat: Moje zdrowie i bezpieczeństwo

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele ogólne) dla 4-latków:

 • zrozumienie konieczności zażywania lekarstw i spokojnego zachowania się podczas ich brania,
 • poznawanie zasad bezpieczeństwa związanych z zażywaniem lekarstw,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • zapoznawanie z podstawowymi zasadami zdrowego odżywiania,
 • rozwijanie sprawności rachunkowych,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i zapamiętywania poleceń,
 • nabywanie sprawności fizycznej,
 • kształtowanie nawyków higienicznych,
 • rozwijanie sprawności manualnej.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 5,6-latków:

 • rozwijanie mowy,
 • zachęcanie do zdrowego stylu życia,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • utrwalanie poznanych liter,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • zachęcanie do dbania o czystość,
 • utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie aparatu głosowego,
 • zachęcanie do wykonywania prostych potraw,
 • przestrzeganie zasad higieny podczas wykonywania kanapek,
 • uwrażliwianie dzieci na sytuacje, które nie sprzyjają bezpieczeństwu,
 • uświadamianie konieczności szukania pomocy u lekarza w czasie choroby,
 • zachęcanie do dbania o zęby,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.