BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 1 marca 2022 r.

4-latki

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • poznanie nowej wartości „dociekliwość”,

 • rozwijanie koncentracji uwagi i umiejętności słuchania ze zrozumieniem,

 • rozwijanie umiejętności myślenia analitycznego,

 • wdrażanie do zgodnej współpracy podczas działania,

 • poznawanie zmysłów oraz nazw reprezentujących je narządów,

 • rozwijanie pamięci wzrokowej i słuchowej,

 • doskonalenie umiejętności formułowania i wyciągania wniosków z prowadzonych obserwacji i badań,

 • poznawanie części ciała i nazw wybranych organów,

 • poszerzenie wiadomości dzieci na temat funkcjonowania organizmu,

 • poszerzanie doświadczeń przyrodniczych,

 • wdrażanie do uważnego obserwowania swojego ciała i odczytywania jego sygnałów,

 • poznanie wybranych dziecięcych piosenek,

 • rozwijanie umiejętności wokalnych,

 • kształtowanie poczucia rytmu,

 • zachęcanie do dokładnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych,

 • poznanie funkcji i zastosowania różnych okularów,

 • rozwijanie twórczej ekspresji plastycznej,

 • ukazanie korzyści płynących z noszenia okularów korekcyjnych i przeciwsłonecznych,

 • poznanie korzyści płynących z bycia dociekliwym,

 • rozwijanie spostrzegawczości i myślenia przyczynowo-skutkowego oraz umiejętności formułowania wniosków,

 • zachęcanie do życzliwego zwracania się do siebie nawzajem,

 • poznanie elementów tworzących Układ Słoneczny,

 • poznanie właściwości magnesu,

 • rozwijanie słownika czynnego u dzieci, budowanie wypowiedzi,

 • rozbudzanie ciekawości poznawczej,

 • poszerzanie wiedzy na temat wybranych planet,

 • rozwijanie orientacji w przestrzeni i w schemacie własnego ciała,

 • zachęcanie do zgodnej współpracy podczas zajęć i zabaw swobodnych,

 • poznanie możliwości aparatu artykulacyjnego,

 • rozwijanie umiejętności artykulacyjnych i fonacyjnych,

 • rozwijanie sprawności fizycznej,

 • zachęcanie do eksperymentowania z własnym głosem,

 • poznanie wybranego pojazdu kosmicznego i zawodu astronauty,

 • poszerzanie doświadczeń plastycznych,

 • rozwijanie inwencji twórczej,

 • doskonalenie precyzyjnych ruchów rąk,

 • integracja grupy rówieśniczej,

 • poznanie wartości „szczerość”,

 • kształtowanie umiejętności oceny zachowania bohaterów utworów literackich,

 • zachęcanie do szczerości i mówienia prawdy,

 • poznanie zjawisk zwiastujących zmianę pory roku,

 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,

 • wdrażanie do uważnego słuchania opowiadań,

 • rozwijanie słownika czynnego,

 • uwrażliwienie na piękno przyrody,

 • wdrażanie do rozpoznawania i nazywania własnych emocji,

 • poznanie cech marcowej pogody,

 • rozwijanie pamięci słuchowej, ruchowej i wzrokowej,

 • doskonalenie umiejętności przeliczania,

 • ćwiczenie cierpliwości podczas oczekiwania na swoją kolej w zabawie,

 • poznawanie różnych rodzajów muzyki,

 • rozwijanie poczucia rytmu,

 • rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej,

 • budowanie dziecięcej wrażliwości na piękno muzyki klasycznej,

 • wzbogacanie wiadomości na temat wiosny,

 • rozwijanie uwagi, percepcji słuchowej i wzrokowej,

 • rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk,

 • wdrażanie do zgodnej współpracy,

 • poznanie znaczenia pojęcia „szczerość”,

 • kształtowanie postaw moralnych,

 • rozwijanie umiejętności formułowania swoich myśli,

 • wdrażanie do brania odpowiedzialności za wypowiadane słowa,

 • zachęcanie do prawdomówności,

 • poznanie cech krajobrazu wiejskiego,

 • rozwijanie sprawności aparatu artykulacyjnego,

 • zachęcanie do wypowiadania się na określony temat,

 • rozwijanie pewności siebie,

 • poznanie zwierząt żyjących na wsi,

 • doskonalenie umiejętności klasyfikacji elementów ze względu na jedną cechę,

 • budowanie wiary we własne siły,

 • poznanie wybranego zwierzęcia z gospodarstwa wiejskiego,

 • zachęcanie do dokładnego wykonywania wszystkich ćwiczeń i zadań,

 • rozwijanie motoryki małej,

 • poszerzanie doświadczeń plastycznych,

 • wdrażanie do estetycznego wykonania pracy plastycznej.

Zadania do codziennej realizacji:

 • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy, przypominanie o konieczności posprzątania po zakończeniu zabawy,
 • zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie,
 • zestaw ćwiczeń porannych w pierwszej części dnia,
 • zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych,
 • słuchanie tekstów czytanych przez N.,
 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub spacer – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych, obserwacje przyrodnicze,
 • zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawy ćwiczące sprawność ruchową, koordynację ruchowowzrokową, umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, językowe, słuchowe, matematyczne, rytmiczne, plastyczne lub wzbogacające wiedzę ogólną.

5-latki

Cele ogólne:

 • wprowadzenie pojęć : wiedza, wytrwałość;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
 • kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; operowanie liczebnikami porządkowymi;
 • kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, k, y, z, b, n, s, r, g, p, w, c, j, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.  

Codzienne aktywności:

 • zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci przy niewielkim wsparciu N.; poznawanie otoczenia, zachęcanie do różnej aktywności;
 • stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji poprzez powitanki, np. „Do przedszkola” lub „Witaj…”;
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem;
 • wdrażanie do samodzielności poprzez przygotowanie stolików do posiłków, zajęć, sprzątanie po posiłkach, zabawie, zajęciach, samodzielne ubieranie się i rozbieranie podczas wyjść poza budynek, wybieranie potrzebnych narzędzi i materiałów do zabaw;
 • zestaw ćwiczeń porannych nr 13, 14;
 • zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 13, 14;
 • codzienny pobyt na świeżym powietrzu – spacer w okolicy przedszkola – wdrażanie do samodzielności w codziennych czynnościach samoobsługowych;
 • zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.