BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 9 września 2022 r.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

GRUPA OBŁOCZKI 5-6- LATKI

Krąg tematyczny: Ja i ty to my

Cele ogólne:

OBSZAR FIZYCZNY

uczestnictwo w zabawach ruchowych, rytmiczno-muzycznych, ćwiczeniach porannych oraz ćwiczeniach gimnastycznych

rozwijanie koordynacji ruchowej w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie nauki czytania i pisania

OBSZAR EMOCJONALNY

rozpoznawanie i nazywanie podstawowych emocji, próby radzenia sobie z ich przeżywaniem

przedstawianie emocji i uczuć z wykorzystaniem charakterystycznych dla dziecka form wyrazu

rozróżnianie emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, budowanie świadomości, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie

OBSZAR SPOŁECZNY

umacnianie więzi z grupą przedszkolną

przestrzeganie zasad i norm obowiązujących w grupie rówieśniczej oraz w kontaktach z dorosłymi

stosowanie form grzecznościowych adekwatnie do sytuacji

kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się

kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych

dostrzeganie różnic i podobieństw między ludźmi

rozwijanie umiejętności autoprezentacji ze wskazywaniem swoich mocnych stron, predyspozycji i faktycznych osiągnięć

OBSZAR POZNAWCZY

aktywne słuchanie utworów literackich

wzbudzenie zainteresowania czytaniem poprzez wprowadzenie elementów metody czytania globalnego

rozpoznawanie zapisu graficznego własnego imienia

posługiwanie się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i dorosłych

wzbogacanie słownictwa związanego z tematyką zajęć

wskazywanie i nazywanie części ciała u siebie oraz u innych osób

odczytywanie informacji przedstawionych symbolicznie

poznanie sposobów przedstawiania przestrzeni na płaszczyźnie (mapy, plany)

wdrażanie do prawidłowego posługiwania się liczebnikami głównymi

klasyfikowanie przedmiotów według kilku cech

rozwijanie umiejętności tworzenie zbiorów

doskonalenie sprawności grafomotorycznej

Krąg tematyczny: Spotkanie z latawcem

Cele ogólne:

OBSZAR FIZYCZNY

uczestnictwo w zabawach ruchowych, rytmiczno-muzycznych, ćwiczeniach porannych oraz ćwiczeniach gimnastycznych

rozwijanie koordynacji ruchowej przygotowującej do nauki pisania i czytania

rozwijanie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw ruchowych, ruchowonaśladowczych, manipulacyjnych

OBSZAR EMOCJONALNY

rozwijanie umiejętności nazywania emocji i radzenia sobie z ich przeżywaniem podczas przebywania w grupie

przedstawianie własnych emocji w trakcie zabaw

kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, np. podczas rywalizacji

OBSZAR SPOŁECZNY

umacnianie więzi z grupą rówieśniczą i wychowawcą oraz aktywne włączanie się w podejmowane działania grupowe

kształtowanie umiejętności postrzegania własnej osoby, rozumienia roli i wiążących się z nią zadań, jako członka grupy przedszkolnej

doskonalenie umiejętności oceniania zachowania innych oraz dokonywania samooceny

przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej oraz w kontaktach z dorosłymi

obdarzanie uwagą rozmówców

OBSZAR POZNAWCZY

doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści

dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych, prawidłowości podczas przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów

poprawne formułowanie wypowiedzi

kształtowanie słuchu fonematycznego

kształtowanie gotowości do nauki czytania, pisania oraz liczenia

wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „o” „O”

Krąg tematyczny: Pożegnanie lata

Cele ogólne:

OBSZAR FIZYCZNY

uczestnictwo w zabawach ruchowych, wykonywanie różnych form ruchu z przyborami i bez nich

rozwijanie płynności i estetyki ruchu

kształtowanie właściwych chwytów dłoni podczas czynności takich, jak sprzątanie, zabawy, rysowanie i kreślenie wzorów

OBSZAR EMOCJONALNY

budowanie świadomości, że obcowanie ze sztuką jest wartościowe

wdrażanie do przedstawiania swoich emocji i uczuć podczas tworzenia i oglądania dzieł sztuki

uwrażliwienie na piękno i różnorodność ojczystego kraju

OBSZAR SPOŁECZNY

formowanie poczucia tożsamości narodowej

wzmacnianie więzi pomiędzy dziećmi w grupie poprzez planowanie, przygotowywanie i przeżywanie wspólnej zabawy

rozwijanie współpracy w grupie

OBSZAR POZNAWCZY

nabywanie wiedzy o własnym kraju poprzez zabawy z mapą

dostrzeganie cech charakterystycznych krajobrazów Polski

utrwalanie znajomości symboli narodowych i wzbudzanie do nich szacunku

utrwalanie nazw i wyglądu letnich kwiatów i owoców

rozwijanie słownictwa związanego z tematem

rozwijanie pamięci oraz myślenia skojarzeniowego poprzez stosowanie mnemotechnik

kształtowanie umiejętności czytania obrazów, symboli oraz całościowego rozpoznawania wyrazów (czytanie globalne)

wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „a” „A”

rozwijanie umiejętności klasyfikowania, przeliczania oraz porównywania elementów w zbiorach

Krąg tematyczny: Tajemnice Ziemi

Cele ogólne:

OBSZAR FIZYCZNY

aktywne uczestniczenie w zabawach ruchowych, rytmiczno-muzycznych, ćwiczeniach porannych oraz ćwiczeniach gimnastycznych

rozwijanie sprawności manualnej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw ruchowych, ruchowo-naśladowczych, manipulacyjnych oraz ćwiczeń graficznych

OBSZAR EMOCJONALNY

przedstawianie i nazywanie emocji towarzyszących zabawie

doskonalenie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sytuacji współzawodnictwa

kształtowanie aktywnej postawy proekologicznej, rozumienie konieczności podejmowania działań proekologicznych w najbliższym otoczeniu i na co dzień

OBSZAR SPOŁECZNY

przestrzeganie zasad i norm obowiązujących w grupie rówieśniczej oraz w kontaktach z dorosłymi

rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych podczas rozmowy

kształtowanie umiejętności postrzegania własnej osoby jako członka grupy przedszkolnej, rozumienia tej roli i wiążących się z nią zadań

odczuwanie więzi z grupą rówieśniczą i wychowawcą oraz aktywne włączanie się w podejmowane działania

doskonalenie umiejętności współpracy w zespole

OBSZAR POZNAWCZY

wielozmysłowe poznawanie otaczającego świata

tworzenie sytuacji sprzyjających wyrażaniu rozumienia świata oraz zjawisk

rozbudzanie zainteresowań dotyczących wiedzy o naszej planecie i jej położeniu w kosmosie

rozwijanie wiedzy o kontynentach oraz ich faunie, florze i mieszkańcach

rozwijanie wyobraźni muzycznej poprzez odtwarzanie sekwencji rytmicznych

wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „t” „T”

kształtowanie pojęcia liczby jeden, poznanie cyfry 1

rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi