BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 2 września 2022 r.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

GRUPA OBŁOCZKI 5-6- LATKI

Krąg tematyczny: Ja i ty to my

Cele ogólne:

OBSZAR FIZYCZNY

• uczestnictwo w zabawach ruchowych, rytmiczno-muzycznych, ćwiczeniach porannych oraz ćwiczeniach gimnastycznych

• rozwijanie koordynacji ruchowej w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie nauki czytania i pisania

OBSZAR EMOCJONALNY

• rozpoznawanie i nazywanie podstawowych emocji, próby radzenia sobie z ich przeżywaniem

• przedstawianie emocji i uczuć z wykorzystaniem charakterystycznych dla dziecka form wyrazu

• rozróżnianie emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, budowanie świadomości, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie

OBSZAR SPOŁECZNY

• umacnianie więzi z grupą przedszkolną

• przestrzeganie zasad i norm obowiązujących w grupie rówieśniczej oraz w kontaktach z dorosłymi

• stosowanie form grzecznościowych adekwatnie do sytuacji

• kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się

• kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych

• dostrzeganie różnic i podobieństw między ludźmi

• rozwijanie umiejętności autoprezentacji ze wskazywaniem swoich mocnych stron, predyspozycji i faktycznych osiągnięć

OBSZAR POZNAWCZY

• aktywne słuchanie utworów literackich

• wzbudzenie zainteresowania czytaniem poprzez wprowadzenie elementów metody czytania globalnego

• rozpoznawanie zapisu graficznego własnego imienia

• posługiwanie się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i dorosłych

• wzbogacanie słownictwa związanego z tematyką zajęć

• wskazywanie i nazywanie części ciała u siebie oraz u innych osób

• odczytywanie informacji przedstawionych symbolicznie

• poznanie sposobów przedstawiania przestrzeni na płaszczyźnie (mapy, plany)

• wdrażanie do prawidłowego posługiwania się liczebnikami głównymi

• klasyfikowanie przedmiotów według kilku cech

• rozwijanie umiejętności tworzenie zbiorów

• doskonalenie sprawności grafomotorycznej

Krąg tematyczny: Spotkanie z latawcem

Cele ogólne:

OBSZAR FIZYCZNY

• uczestnictwo w zabawach ruchowych, rytmiczno-muzycznych, ćwiczeniach porannych oraz ćwiczeniach gimnastycznych

• rozwijanie koordynacji ruchowej przygotowującej do nauki pisania i czytania

• rozwijanie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw ruchowych, ruchowonaśladowczych, manipulacyjnych

OBSZAR EMOCJONALNY

• rozwijanie umiejętności nazywania emocji i radzenia sobie z ich przeżywaniem podczas przebywania w grupie

• przedstawianie własnych emocji w trakcie zabaw

• kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, np. podczas rywalizacji

OBSZAR SPOŁECZNY

• umacnianie więzi z grupą rówieśniczą i wychowawcą oraz aktywne włączanie się w podejmowane działania grupowe

• kształtowanie umiejętności postrzegania własnej osoby, rozumienia roli i wiążących się z nią zadań, jako członka grupy przedszkolnej

• doskonalenie umiejętności oceniania zachowania innych oraz dokonywania samooceny

• przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej oraz w kontaktach z dorosłymi

• obdarzanie uwagą rozmówców

OBSZAR POZNAWCZY

• doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści

• dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych, prawidłowości podczas przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów

• poprawne formułowanie wypowiedzi

• kształtowanie słuchu fonematycznego

• kształtowanie gotowości do nauki czytania, pisania oraz liczenia

• wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „o” „O”

Krąg tematyczny: Pożegnanie lata

Cele ogólne:

OBSZAR FIZYCZNY

• uczestnictwo w zabawach ruchowych, wykonywanie różnych form ruchu z przyborami i bez nich

• rozwijanie płynności i estetyki ruchu

• kształtowanie właściwych chwytów dłoni podczas czynności takich, jak sprzątanie, zabawy, rysowanie i kreślenie wzorów

OBSZAR EMOCJONALNY

• budowanie świadomości, że obcowanie ze sztuką jest wartościowe

• wdrażanie do przedstawiania swoich emocji i uczuć podczas tworzenia i oglądania dzieł sztuki

• uwrażliwienie na piękno i różnorodność ojczystego kraju

OBSZAR SPOŁECZNY

• formowanie poczucia tożsamości narodowej

• wzmacnianie więzi pomiędzy dziećmi w grupie poprzez planowanie, przygotowywanie i przeżywanie wspólnej zabawy

• rozwijanie współpracy w grupie

OBSZAR POZNAWCZY

• nabywanie wiedzy o własnym kraju poprzez zabawy z mapą

• dostrzeganie cech charakterystycznych krajobrazów Polski

• utrwalanie znajomości symboli narodowych i wzbudzanie do nich szacunku

• utrwalanie nazw i wyglądu letnich kwiatów i owoców

• rozwijanie słownictwa związanego z tematem

• rozwijanie pamięci oraz myślenia skojarzeniowego poprzez stosowanie mnemotechnik

• kształtowanie umiejętności czytania obrazów, symboli oraz całościowego rozpoznawania wyrazów (czytanie globalne)

• wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „a” „A”

• rozwijanie umiejętności klasyfikowania, przeliczania oraz porównywania elementów w zbiorach

Krąg tematyczny: Tajemnice Ziemi

Cele ogólne:

OBSZAR FIZYCZNY

• aktywne uczestniczenie w zabawach ruchowych, rytmiczno-muzycznych, ćwiczeniach porannych oraz ćwiczeniach gimnastycznych

• rozwijanie sprawności manualnej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw ruchowych, ruchowo-naśladowczych, manipulacyjnych oraz ćwiczeń graficznych

OBSZAR EMOCJONALNY

• przedstawianie i nazywanie emocji towarzyszących zabawie

• doskonalenie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sytuacji współzawodnictwa

• kształtowanie aktywnej postawy proekologicznej, rozumienie konieczności podejmowania działań proekologicznych w najbliższym otoczeniu i na co dzień

OBSZAR SPOŁECZNY

• przestrzeganie zasad i norm obowiązujących w grupie rówieśniczej oraz w kontaktach z dorosłymi

• rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych podczas rozmowy

• kształtowanie umiejętności postrzegania własnej osoby jako członka grupy przedszkolnej, rozumienia tej roli i wiążących się z nią zadań

• odczuwanie więzi z grupą rówieśniczą i wychowawcą oraz aktywne włączanie się w podejmowane działania

• doskonalenie umiejętności współpracy w zespole

OBSZAR POZNAWCZY

• wielozmysłowe poznawanie otaczającego świata

• tworzenie sytuacji sprzyjających wyrażaniu rozumienia świata oraz zjawisk

• rozbudzanie zainteresowań dotyczących wiedzy o naszej planecie i jej położeniu w kosmosie

• rozwijanie wiedzy o kontynentach oraz ich faunie, florze i mieszkańcach

• rozwijanie wyobraźni muzycznej poprzez odtwarzanie sekwencji rytmicznych

• wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „t” „T”

• kształtowanie pojęcia liczby jeden, poznanie cyfry 1

• rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi