BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 1 października 2022 r.

 DRODZY RODZICE 🙂

W październiku proponujemy dzieciom następujące tematy kompleksowe:

Tydzień V. Jesień w sadzie

 • poznanie niektórych owoców dojrzewających jesienią, poznanie zwyczajów życia, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie sprawności fizycznej, wdrażanie do poszanowania zwierząt i roślin

 • poznanie cech owoców dojrzewających jesienią, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie słuchu fonematycznego, kształtowanie sprawności manualnej, rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych, dbałość o bezpieczeństwo podczas zabaw ruchowych

 • poznawanie nazw niektórych drzew owocowych, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności przeliczania, sensoryczne poznawanie liści, rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w grupie i uczestniczenia w zabawach badawczych

 • poznanie treści nowej piosenki, kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej, rozwijanie sprawności fizycznej, doskonalenie orientacji w schemacie ciała, wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas różnych aktywności

 • poznanie niektórych sposobów utrwalania żywności, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku), kształcenie stosowania się do instrukcji słownej i obrazkowej, wzmacnianie poczucia własnej wartości, współdziałanie

Tydzień VI. Jesień w ogrodzie

 • rozpoznawanie i nazywanie niektórych warzyw, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, zachęcanie do udzielania pomocy

 • rozpoznawanie i nazywanie niektórych warzyw, poszerzanie słownictwa czynnego, nauka wycinania nożyczkami, rozwijanie współpracy, doskonalenie umiejętności czekania na swoją kolej

 • odróżnianie, które warzywa rosną pod ziemią, a które – nad ziemią, rozwijanie ciekawości poznawczej, rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej, rozwijanie współpracy

 • poznanie niektórych właściwości warzyw, klasyfikowanie, rozwijanie umiejętności muzycznych i sprawności ruchowej, doskonalenie umiejętności pracy w parach, rozwijanie świadomości ciała, ćwiczenie różnych sposobów poruszania się, rozbudzanie wyobraźni dźwiękowej, rozwijanie umiejętności oczekiwania na swoją kolej

 • rozpoznawanie i nazywanie części warzyw: skórki, pestek i miąższu, doskonalenie sprawności językowej, manualnej, nazywanie kolorów, rozwijanie ciekawości badawczej, utrwalenie zasad bezpieczeństwa

Tydzień VII. Jesienny krajobraz

 • odróżnianie środowiska parku i lasu, poszerzanie wiedzy o jesiennych zmianach w przyrodzie, rozwijanie empatii i odpowiedzialności

 • poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane ze skarbami jesieni, doskonalenie słuchu fonematycznego, rozwijanie świadomości fonologicznej, planowanie pracy, rozwijanie samodzielności

 • określanie liczebności zbiorów: mniej, więcej, tyle samo, rozwijanie umiejętności manipulowania przedmiotami, prowadzenia eksperymentów, przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania z prostych narzędzi, rozwijanie współpracy

 • utrwalenie informacji o skarbach jesieni, ćwiczenie pamięci, rozwijanie słuchu muzycznego, percepcji słuchowej, kształtowanie wrażliwości muzycznej, doskonalenie współpracy

 • utrwalenie wiedzy o jesiennych zmianach w przyrodzie, doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie kreatywności, rozwijanie sprawczości, poczucia własnej wartości
  i odpowiedzialności za innych

Tydzień VIII. Deszczowa pogoda

 • przypomnienie wiedzy o zmianach zachodzących w przyrodzie późną jesienią, wprowadzenie pojęcia przeprosiny, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na tematy związane
  z uczuciami, rozwijanie umiejętności nazywania emocji, ćwiczenie wyobraźni, rozwijanie empatii, doskonalenie umiejętności opisywania emocji

 • poznanie znaczenia słowa szaruga, doskonalenie świadomości fonologicznej, słuchu fonematycznego, doskonalenie umiejętności wygrywania i przegrywania podczas zabawy, rozwijanie współpracy

 • ćwiczenie i nazywanie kierunków w przestrzeni, poruszanie się według instrukcji, rozwijanie słownictwa, rozwijanie samodzielności, rozwijanie współpracy

 • utrwalenie wiedzy o tym, skąd się biorą kałuże, rozwijanie słownika czynnego i słuchu fonematycznego, doskonalenie słuchu muzycznego, rozwijanie współpracy

 • utrwalenie informacji o deszczowej, jesiennej pogodzie, rozwijanie wrażliwości muzycznej, słuchu fonemowego, doskonalenie umiejętności pracy w parach, utrwalenie zasad bezpieczeństwa.

W październiku odbędzie się także:

DZIEŃ DRZEWA – 10 października (poniedziałek)

KONCERT FILHARMONII POMYSŁÓW – 18 października (wtorek)

ŚWIĘTO DYNI – 31 października (poniedziałek)

pani Ewa i pani Hania