BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 15 października 2022 r.

DRODZY RODZICE 🙂

W miesiącu wrześniu proponujemy dzieciom następujące tematy kompleksowe:

Tydzień I. Poznajmy się!

 • poznanie imion dzieci w grupie, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, wdrożenie do funkcjonowania w przedszkolu

 • doskonalenie umiejętności nazywania części ciała (palców), doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała, rozwijanie sprawności manualnej, nawiązywanie relacji rówieśniczych

 • poznanie miejsc w sali i ich nazywanie, doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała i manipulowania przedmiotami, rozwijanie sprawności motoryki małej, ćwiczenie umiejętności uważnego słuchania innych

 • poznanie zasad obowiązujących w przedszkolu, rozwijanie słuchu muzycznego i pamięci słuchowej, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki, wdrażanie do reguł
  i zasad obowiązujących w przedszkolu

 • poszerzenie wiedzy o nazwach części ciała, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku), rozwijanie samodzielności, doskonalenie współpracy

Tydzień II. W naszym przedszkolu

 • rozpoznawanie i nazywanie osób pracujących w przedszkolu, rozwijanie sprawności ruchowej, wdrażanie do uważnego słuchania opowiadania, rozwijanie szacunku do wszystkich osób pracujących w przedszkolu

 • poznanie nazw zabawek i sprzętów używanych w przedszkolu i na placu zabaw, rozwijanie sprawności ruchowej, ilustrowanie piosenki ruchem, rozwijanie sprawności manualnej, integracja grupy, nawiązywanie relacji rówieśniczych

 • poznanie zasad utrzymania higieny i nazw przedmiotów używanych w łazience, rozwijanie zainteresowań badawczych, doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie samodzielności badawczej

 • nazywanie kolorów, rozwijanie słuchu muzycznego, ilustrowanie treści utworu ruchem, przemieszczanie się w przestrzeni w jednej z najstarszych form tanecznych, jaką jest korowód, kształtowanie poczucia pulsu w muzyce, rozwijanie współpracy, dbałości o komfort osoby z pary

 • utrwalenie wiedzy o nazwach i wyposażeniu pomieszczeń przedszkolnych oraz o osobach pracujących w przedszkolu, rozwijanie sprawności ruchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej i umiejętności konstrukcyjnych, budowanie poczucia własnej wartości, rozwijanie kreatywności

Tydzień III. Jesteśmy podobni, jesteśmy różni

 • poznanie sposobów kulturalnego powitania, podziękowania i poproszenia o pomoc, rozwijanie sprawności manualnej i uważności, doskonalenie orientacji w schemacie ciała, wdrażanie do kulturalnego zachowania się, uczenie się różnych sposobów powitania

 • poznanie określeń opisujących kolegów i koleżanki, nazywanie kolorów, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, wypowiadania się na określony temat i nazywania części ciała, rozwijanie współpracy, integracja grupy, rozwijanie dbałości o innych

 • prawidłowe używanie pojęć: wysoko, nisko, wysocy, niscy, rozwijanie umiejętności przeliczania, koordynacji ruchowo-słuchowej, sprawności językowej, słuchu fonemowego

 • wzbogacanie wiedzy na temat wspólnych cech dzieci w grupie, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie motoryki dużej i małej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej, wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za siebie i innych w grupie, współdziałanie

 • poszerzanie wiedzy na temat dzieci w grupie, kształtowanie umiejętności określania cech poszczególnych osób, wypowiadania się na temat cech wspólnych, wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie współpracy, integracja dzieci

Tydzień IV. Bezpieczni na drodze

 • poznanie sposobów bezpiecznego poruszania się po ulicy, rozwijanie sprawności ruchowej i umiejętności logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania, wdrażanie do zgodnego działania z innymi w zabawie, dbałości o inne osoby w grupie
 • poznanie podstawowych wiadomości na temat bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, rozwijanie słuchu fonematycznego, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów, rozwijanie współdziałania, empatii
 • poznanie niektórych znaków drogowych i nazywanie ich, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie nazywania figur geometrycznych, kształtowanie umiejętności współpracy, dbałości o komfort innych dzieci w grupie
 • poznanie różnych dźwięków z otoczenia, nazw i kształtu niektórych figur geometrycznych, kształcenie słuchu muzycznego, rozwijanie sprawności fizycznej i manualnej, nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne, rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych dzieci
 • poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po ulicy, rozpoznawanie i nazywanie niektórych znaków drogowych, kształcenie umiejętności wielozmysłowego poznawania różnych materiałów, kształcenie motoryki małej, zachęcanie do poznawania nowych faktur, wdrażanie do odpowiedzialności za siebie i innych 

We wrześniu obchodzić będziemy także:

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA – 20 września (wtorek)

PIERWSZY DZIEŃ JESIENI – 23 września (piątek)

DZIEŃ CHŁOPAKA – 30 września (piątek)

pani Ewa i pani Hania