BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót

ZMIANY  W  OPŁATACH  ZA  PRZEDSZKOLE  DLA  SZEŚCIOLATKÓW

W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (USTAWA z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z dnia 8 grudnia 2016 r.), od 1 stycznia 2017 r. zniesiona została opłata za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z informacją umieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej od 1 stycznia 2017 r. rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (oraz starszych) w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej lub innych formach wychowania przedszkolnego, ponoszą jedynie opłaty za korzystanie z wyżywienia.

 

SZANOWNI RODZICE,

informujemy, że na początku każdego miesiąca, informacja o kwocie opłat za przedszkole na dany miesiąc jest do odbioru u nauczycieli w grupach. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, która nie zwalnia z terminowej opłaty za przedszkole, informację można uzyskać telefonicznie. Dopiero po uzyskaniu dokładnej kwoty do zapłaty dokonujemy wpłat do 15 każdego miesiąca. W przypadku nieterminowych wpłat naliczane będą odsetki karne.

 

NUMERY KONT, NA KTÓRE NALEŻY REGULOWAĆ ODPŁATNOŚĆ:

  1. za żywienie – 48 1020 4027 0000 1102 1263 7841
  2. opłatę za czas pobytu dziecka w przedszkolu70 1020 4027 0000 1102 1263 7833

 

Przypominamy, że wszystkie zmiany godzin pobytu dziecka, lub ilości posiłków
możliwe są po podpisaniu aneksu do końca poprzedniego miesiąca

 

Opłata za przedszkole w roku szkolnym 2017/2018

1. Rada Miasta Poznania ( Uchwała nr XLI/714/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24 stycznia 2017r.)  w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań) ustaliła liczbę 5 godzin bezpłatnych pobytu dziecka w przedszkolu.

2. Opłata rodzica za każdą  godzinę (od 6.00 do 8.00 i od 13.00 do 17.30) korzystania z wychowania przedszkolnego (nauczania, wychowania i opieki) wynosi 1,00 zł.

3. Stawka dzienna kosztów żywienia w roku szkolnym 2017/2018  wynosi 6,00 zł.

ULGI W OPŁATACH ZA PRZEDSZKOLE

Rodzice mogą korzystać z ulgi w opłacie za godzinowy pobyt dziecka w następujących przypadkach:

Rodzice płacą 50%

  •  za pierwsze dziecko, jeśli pobierają na nie zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny
  • za drugie i kolejne dziecko uczęszczające do przedszkola nawet gdy nie pobierają na nie zasiłków

Rodzice są zwolnieni z opłaty w przypadku:

  • trzeciego dziecka uczęszczającego do przedszkola
  • czwartego dziecka w rodzinie
  • drugiego dziecka z rodziny korzystającego z przedszkola, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny
  • gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju lub uczęszcza do oddziałów specjalnych w zakładach opieki zdrowotnej
  • gdy dziecko uczęszcza do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Rodzic ubiegający się o skorzystanie z ulg i zwolnień,
zobowiązany jest przedstawić w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.

Pliki do pobrania:

ump_xvii_204_vii_2015_t-1

oświadczenie – czworo i więcej dzieci
oświadczenie – troje dzieci korzysta z przedszkola

oświadczenie – więcej niż jedno dziecko korzysta z przedszkola
oświadczenie – zsiłek rodzinny i pielęgnacyjny
oświadczenie -na drugie dziecko przyznany jest zasiłek rodzinny i pelęgnacyjny wniosek o przyznanie ulgi

wniosek o przyznanie ulgi