BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMIANY  W  OPŁATACH  ZA  PRZEDSZKOLE  DLA  SZEŚCIOLATKÓW

W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (USTAWA z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z dnia 8 grudnia 2016 r.), od 1 stycznia 2017 r. zniesiona została opłata za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z informacją umieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej od 1 stycznia 2017 r. rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (oraz starszych) w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej lub innych formach wychowania przedszkolnego, ponoszą jedynie opłaty za korzystanie z wyżywienia.

 

Przypominamy, że wszystkie zmiany godzin pobytu dziecka, lub ilości posiłków
możliwe są po zgłoszeniu tego faktu do końca poprzedniego miesiąca

 

Opłata za przedszkole w roku szkolnym 2019/2020

1. Rada Miasta Poznania ( Uchwała nr XLI/714/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24 stycznia 2017r.)  w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań) ustaliła liczbę 5 godzin bezpłatnych pobytu dziecka w przedszkolu.

2. Opłata rodzica za każdą  godzinę (od 6.00 do 8.00 i od 13.00 do 17.00) korzystania z wychowania przedszkolnego (nauczania, wychowania i opieki) wynosi 1,00 zł.

3. Stawka dzienna kosztów żywienia w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 7,00 zł.

ULGI W OPŁATACH ZA PRZEDSZKOLE

Rodzice mogą korzystać z ulgi w opłacie za godzinowy pobyt dziecka w następujących przypadkach:

Rodzice płacą 50%

 •  za pierwsze dziecko, jeśli pobierają na nie zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny
 • za drugie i kolejne dziecko uczęszczające do przedszkola nawet gdy nie pobierają na nie zasiłków

Rodzice są zwolnieni z opłaty w przypadku:

 • trzeciego dziecka uczęszczającego do przedszkola
 • czwartego dziecka w rodzinie
 • drugiego dziecka z rodziny korzystającego z przedszkola, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny
 • gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju lub uczęszcza do oddziałów specjalnych w zakładach opieki zdrowotnej
 • gdy dziecko uczęszcza do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Rodzic ubiegający się o skorzystanie z ulg i zwolnień,
zobowiązany jest przedstawić w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.

Pliki do pobrania:

ump_xvii_204_vii_2015_t-1

oświadczenie – czworo i więcej dzieci
oświadczenie – troje dzieci korzysta z przedszkola

oświadczenie – więcej niż jedno dziecko korzysta z przedszkola
oświadczenie – zsiłek rodzinny i pielęgnacyjny
oświadczenie -na drugie dziecko przyznany jest zasiłek rodzinny i pelęgnacyjny wniosek o przyznanie ulgi

wniosek o przyznanie ulgi

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI POBYTU DZIECKA    W PRZEDSZKOLU NR  28 IM.  MAŁYCH ASTRONOMÓW   W  POZNANIU

 Podstawa prawna:

Uchwała Nr XV/237/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2019r.w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych  (Dz.U. Województwa Wielkopolskiego z 2019r., poz.6760).

Statut Przedszkola nr 28 im. Małych Astronomów w Poznaniu

 1. W celu ewidencji obecności i rozliczania rzeczywistego czasu pobytu dziecka w Przedszkolu nr  28 im. Małych Astronomów w Poznaniu wprowadza się elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka „ iPrzedszkole”, czytnik rejestrujący oraz indywidualne karty zbliżeniowe.
 2. Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w Przedszkolu obowiązuje wszystkie dzieci i ich rodziców (opiekunów prawnych) korzystające z usług Przedszkola.
 1. Rodzice / opiekunowie prawni otrzymają z placówki indywidualny login i hasło (przypisane do danego dziecka) niezbędne do zalogowania się na stronie internetowej w systemie iPrzedszkole (iprzedszkole.progman.pl), które zapewnia:                            – bieżące monitorowanie należności, historii wpłat, zaległości lub nadpłat za pobyt  i     żywienie                                                                                                                                   – możliwość wydruku przelewów lub skopiowanie danych do przelewu,
 2. – wgląd do zarejestrowanych na czytniku kart godzin wejścia/wyjścia dziecka

Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani są logować się w systemie. Śledzenie na bieżąco  informacji z systemu ewidencji pozwoli na wywiązanie się z terminowego obowiązku regulowania należności za pobyt dziecka w przedszkolu oraz za żywienie, za zakończony miesiąc z dołu, do 10 dnia (roboczego) następnego miesiąca.

 1. Karty są własnością Przedszkola nr 28 im. Małych Astronomów w Poznaniu . Nie należy umieszczać na nich żadnych napisów, znaków, rysunków, naklejek itp.
 1. Do każdego dziecka przypisana jest  jedna indywidualna karta zbliżeniowa, która pozostaje na terenie przedszkola w wyznaczonym do tego miejscu (karty znajdują się w organizerach)
 2. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do rejestrowania za jej pomocą czasu pobytu dziecka w przedszkolu. Przyprowadzając/odbierając dziecko rodzic/opiekun prawny rejestruje to zdarzenie przykładając kartę zbliżeniową do czytnika umieszczonego przy wejściu do przedszkola niezwłocznie po wejściu do budynku przedszkola. Na podstawie zarejestrowanej obecności dziecka, automatycznie naliczana jest również zadeklarowana przez rodzica ilość posiłków. Niezależnie od tego w jakich godzinach dziecko zostanie przyprowadzone i odebrane z przedszkola rodzic płaci za zadeklarowaną ilość posiłków (deklaracja 3 posiłków opłata naliczana za 3 posiłki).
 3. Rodzic na własny koszt (cena karty zgodnie z cennikiem producenta + koszty przesyłki) może zamówić w przedszkolu dodatkową kartę, która staje się jego własnością i która musi zostać deaktywowana z chwilą zaprzestania korzystania z usług przedszkola. Rodzic/opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowanie kart.
 1. Brak elektronicznego zarejestrowania wejścia i wyjścia dziecka wiąże się z naliczeniem odpłatności za dany dzień w/g maksymalnej liczby godzin pracy przedszkola oraz za całodzienne wyżywienie, z odliczeniem 5 godzin na bezpłatną realizację podstawy programowej, uregulowaną w Statucie przedszkola.
 2. W przypadku zauważenia usterki czytnika lub braku karty rodzic zobowiązany jest do natychmiastowego przekazania tej informacji dyrektorowi, nauczycielowi w grupie lub też pracownikowi w sekretariacie przedszkola, który przyjmie zgłoszenie od rodzica, spisze notatkę ze zgłoszenia potwierdzoną podpisem rodzica, odnotuje godzinę przyjścia lub wyjścia dziecka w formie papierowej, a po usunięciu usterki dane te będą wprowadzone do systemu.
 1. Zakazuje się korzystania z kart innych użytkowników. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z naruszenia tego zakazu.

Rejestrowania przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola za pomocą karty      magnetycznej może dokonać tylko osoba dorosła.                                             Dzieciom nie wolno używać kart.

 1. W przypadku zgubienia bądź zniszczenia karty magnetycznej użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego pisemnego powiadomienia Dyrektora przedszkola lub osoby przez niego upoważnionej. Użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową za zniszczenie lub zgubienie karty magnetycznej równoważną kosztowi nowej karty (cena karty zgodnie z cennikiem producenta + koszty przesyłki). Na wniosek i koszt użytkownika zostanie wydana nowa karta.
 2. Rodzic jest zobowiązany do zwrotu karty w przypadku zaprzestania korzystania z usług przedszkola.
 3. W przypadku, gdy przedszkole pełni dyżur wakacyjny i przyjmuje na ten czas dzieci z innej placówki, dopuszcza się odnotowywanie obecności tych dzieci w inny sposób . Wyznaczona przez dyrektora placówki osoba odnotowuje czas wejścia do przedszkola i wyjścia dziecka z przedszkola w przeznaczonych na ten cel rubrykach i potwierdza podpisem. Podpis składa również osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko z przedszkola.
 4. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie „iPrzedszkole” jest Przedszkole nr 28 im. Małych Astronomów w Poznaniu
 5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i do stosowania postanowień w nim zawartych oraz do przekazania niezbędnych informacji na jego temat innym osobom upoważnionym przez nich do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
 6. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem oboje rodzice / opiekunowie prawni potwierdzają własnoręcznym czytelnym podpisem na listach dostępnych u nauczycielek w grupach.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia …04.11.2019… i jest dostępny na tablicy ogłoszeń , na stronie internetowej przedszkola, u dyrektora placówki.