BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 1 czerwca 2022 r.

Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej na miesiąc czerwiec.

Temat tygodnia: Niby tacy sami, a jednak inni

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cel główne) dla 4-latków:

 • rozwijanie rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania,
 • dostrzeganie i szanowanie odmienności innych dzieci,
 • rozwijanie aktywności badawczej,
 • zachęcanie do radosnego eksperymentowania i wyciągania wniosków,
 • zapoznanie ze znaczeniem słowa przyjaciel,
 • zachęcanie do używania zwrotów grzecznościowych i kulturalnego zwracania się do siebie,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • poznanie nowej piosenki,
 • zapoznanie z kulturą innych krajów,
 • rozwijanie umiejętności rachunkowych,
 • rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania wiersza,
 • poznawanie zabaw dzieci z różnych stron świata,
 • wzbogacenie wiadomości na temat tradycyjnego stroju Meksykanów,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • zapoznanie z zabawami, którymi można się bawić latem,
 • zachęcanie do podejmowania wspólnych zabaw.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 5,6-latków:

 • rozwijanie mowy,
 • kształtowanie postawy tolerancji w stosunku do dzieci niepełnosprawnych,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • dostrzeganie różnic i podobieństw pomiędzy dziećmi różnych ras,
 • porównywanie masy przedmiotów,
 • zapoznanie z działaniem wagi szalkowej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • rozwijanie zdolności wokalnych,
 • wykorzystanie w pracy surowców wtórnych,
 • integrowanie dzieci,
 • uczestniczenie w konkursach, zabawach zręcznościowych,
 • rozróżnianie emocji, przyjemnych i nieprzyjemnych, towarzyszących ludziom dorosłym i dzieciom.

Temat tygodnia: Wakacyjne podróże

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cel główne) dla 4-latków:

 • wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego,
 • poznawanie świata poprzez doświadczenia własne i innych ludzi,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy,
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej poprzez aktywny udział w zabawach badawczych,
 • nabywanie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole,
 • rozwijanie szybkiej reakcji na ustalone sygnały,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • klasyfikowanie przedmiotów ze względu na ich przynależność,
 • rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • poznawanie różnych środowisk przyrodniczych,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • zachęcanie do sprawiania niespodzianek bliskim osobom,
 • zapoznanie z różnymi środkami komunikacji lądowej, powietrznej i morskiej,
 • rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i sprawności aparatu artykulacyjnego.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 5,6-latków:

 • rozwijanie mowy,
 • zapoznanie z kontynentami oraz z globusem – kulistym modelem Ziemi,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie umiejętności wycinania,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym obszarów górskich,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • opanowanie tekstu i melodii piosenki,
 • poznawanie wybranych regionów Polski,
 • poznawanie oznak lata,
 • rozwijanie mowy i myślenia,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • poznawanie wybranych miejsc w Polsce.

Temat tygodnia: Pożegnania nadszedł czas

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cel główne) dla 4-latków:

 • rozpoznawanie emocji i radzenia sobie z nimi,
 • rozwijanie mowy komunikatywnej,
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • uświadamianie niebezpieczeństw w miejscach wakacyjnego wypoczynku,
 • rozwijanie mowy,
 • reagowanie na ustalone hasła i sygnały muzyczne,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności liczenia ze zwróceniem szczególnej uwagi na rolę ostatniego liczebnika,
 • określanie liczebności zbioru bez liczenia,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • poznawanie właściwych form zachowania,
 • rozwijanie umiejętności kulturalnego komunikowania się,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wykonywania poleceń,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • utrwalanie nazw oraz charakterystycznych cech poszczególnych pór roku,
 • rozwijanie myślenia logicznego.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 5,6-latków:

 • rozwijanie mowy,
 • zachęcanie do wspominania pobytu w przedszkolu,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • utrwalanie melodii i tekstu piosenki,
 • rozwijanie koncentracji uwagi podczas działań,
 • dzielenie się wspomnieniami ze swojego pobytu w przedszkolu,
 • poznawanie przyczyny pękania czereśni,
 • zachęcanie do uczestniczenia w zabawach badawczych,
 • poznawanie swoich możliwości,
 • pożegnanie dyrektora, nauczycieli, młodszych kolegów.

Temat tygodnia: Projekt: segregujemy śmieci (4latki) /  Projekt: zabawki ekologiczne (5,6latki)

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cel główne) dla 4-latków:

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat,
 • doskonalenie poprawności językowej prezentowanych wypowiedzi,
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na forum grupy,
 • wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości,
 • rozwijanie poczucia rytmu,
 • dostrzeganie i powtarzanie rytmu muzycznego,
 • poznanie rodzajów szklanych przedmiotów,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 • doskonalenie wiedzy na temat plastiku i metali,
 • rozwijanie właściwej reakcji na instrukcje N.,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • kształtowanie postawy proekologicznej,
 • poszerzanie słownictwa,
 • spotkanie z zaproszonym gościem,
 • kształtowanie wyobraźni przestrzennej,
 • zaprezentowanie na forum zaproszonych gości wiedzy zdobytej podczas trwania projektu,
 • wzmocnienie wiary we własne siły i możliwości.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 5,6-latków:

 • kształtowanie świadomości ekologicznej (możliwość ponownego wykorzystania odpadów),
 • rozwijanie zasobu słownictwa związanego z ekologią,
 • zapoznanie z materiałami różnego pochodzenia (plastik, metal, papier) i ich właściwościami,
 • wyrabianie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko,
 • rozwijanie zdolności manualnych,
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie oraz przestrzegania przyjętych zasad,
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni,
 • rozwijanie świadomości ekologicznej,
 • rozwijanie aktywności twórczej,
 • poszerzanie wiedzy na temat właściwości metali,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • kształtowanie wiedzy na temat postaw proekologicznych,
 • docenianie użyteczności rzeczy pochodzących z recyklingu,
 • wdrażanie do poszanowania ludzi wykonujących różne zawody,
 • pobudzanie ciekawości poznawczej,
 • uporządkowanie wiedzy na temat ekologii i recyklingu,
 • rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy i planowania