BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 28 lutego 2022 r.

Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej na miesiąc marzec.

 

Temat: Zwierzęta dżungli i sawanny.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 4-latków:

• zachęcanie do uważnego słuchania opowiadania,
• zapoznanie z wybranymi zwierzętami egzotycznymi żyjącymi w dżungli lub na sawannie,
• rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,
• rozwijanie sprawności manualnej,
• poznanie nowej piosenki,
• rozwijanie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni,
• poszerzanie wiadomości na temat wybranych owoców egzotycznych,
• poznawanie właściwości bananów i fig, w tym walorów smakowych,
• rozwijanie umiejętności matematycznych,
• rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej,
• rozwijanie sprawności fizycznej,
• rozpoznawanie i wyrażanie emocji,
• rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
• rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i pamięci,
• rozwijanie sprawności manualnej i orientacji przestrzennej,
• utrwalanie wiadomości na temat zwierząt egzotycznych,
• aktywizowanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie różnego typu zagadek.

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 5,6-latków:

• rozwijanie mowy,
• zapoznanie z wybranymi zwierzętami egzotycznymi,
• rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej słów o prostej budowie fonetycznej,
• rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
• dodawanie i odejmowanie w zakresie dziesięciu,
• utrwalanie nazw wybranych zwierząt egzotycznych,
• rozwijanie sprawności fizycznej,
• kształtowanie poczucia rytmu,
• rozwijanie umiejętności wokalnych,
• rozwijanie sprawności manualnej,
• utrwalanie wyglądu lwa,
• rozwijanie słuchu fonematycznego,
• rozwijanie spostrzegania: słuchowego, wzrokowego,
• rozwijanie mowy i myślenia,
• zapoznanie ze zwierzęciem egzotycznym – żyrafą,
• rozwijanie sprawności fizycznej.

Temat: Zwierzęta z naszych pól i lasów.

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 4-latków:

• poznawanie przedstawicieli zwierząt żyjących w lesie i na polu,
• rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu,
• rozwijanie sprawności manualnej,
• zachęcanie do dbałości o porządek i wystrój sali,
• wzbogacanie zasobu słownictwa,
• wzbogacenie wiedzy dotyczącej zwierząt i środowiska, w którym żyją,
• rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
• doskonalenie poczucia rytmu,
• rozwijanie orientacji przestrzennej,
• rozwijanie sprawności rachunkowych,
• rozwijanie sprawności fizycznej,
• przestrzeganie ustalonych zasad zachowania,
• wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt,
• rozwijanie umiejętności budowania prostych zdań, poprawnych pod względem gramatycznym,
• rozwijanie umiejętności uważnego słuchania instrukcji przekazywanej przez N.,
• zwrócenie uwagi na różnice w sposobie poruszania się zwierząt,
• rozwijanie logicznego myślenia i spostrzegawczości wzrokowej.

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 5,6-latków:

• rozwijanie mowy,
• zwracanie uwagi dzieci na nienawiązywanie kontaktów z obcymi osobami,
• rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej,
• rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter: małych i wielkich,
• poznawanie zachowania się wybranych zwierząt,
• określanie tempa poruszania się zwierząt,
• rozwijanie sprawności fizycznej,
• rozwijanie umiejętności wokalnych,
• rozwijanie sprawności ruchowej,
• rozwijanie sprawności manualnej,
• poznawanie zwyczajów sowy,
• poznawanie przedstawicieli zwierząt żyjących na polu oraz przedstawicieli zwierząt żyjących w lesie,
• rozwijanie słuchu fonematycznego,
• poznawanie właściwości fizycznych powietrza,
• zapoznanie z pojęciem gaz,
• przybliżanie wiadomości o życiu mrówek.

Temat: Marcowa pogoda.

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 4-latków:

• dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną,
• rozwijanie poczucia przynależności narodowej,
• kojarzenie zjawisk atmosferycznych z porami roku,
• poznawanie w zabawie właściwości farb i zjawiska mieszania się kolorów,
• wyrabianie umiejętności reagowania określonymi ruchami na dźwięki,
• rozwijanie zdolności swobodnego poruszania się w przestrzeni,
• rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
• utrwalanie pojęć: długi, krótki,
• rozwijanie sprawności ruchowej,
• rozwijanie orientacji w obrębie ciała,
• przekazywanie wiedzy dotyczącej pogody,
• kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
• rozwijanie sprawności manualnej,
• rozwijanie wyobraźni,
• uczestniczenie w samodzielnych zabawach w teatr, z wykorzystaniem różnych akcesoriów’
• zapoznanie z ludowym zwyczajem pożegnania zimy.

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 5,6-latków:

• rozwijanie mowy,
• poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla przedwiośnia,
• dokonywanie analizy i syntezy słów,
• rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
• poznawanie cech kuli,
• wskazywanie różnic pomiędzy kulą a kołem,
• rozwijanie sprawności fizycznej,
• reagowanie na ustalone hasła i sygnały,
• rozwijanie umiejętności wokalnych,
• rozwijanie sprawności manualnej,
• dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie,
• zapoznanie ze zjawiskami parowania i skraplania,
• obserwowanie pogody i zaznaczanie jej elementów każdego dnia,
• utrwalanie nazw dni tygodnia,
• określanie znaczenia wody w życiu człowieka,
• rozwijanie sprawności fizycznej.

Temat: Wiosenne przebudzenia.

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 4-latków:

• rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania,
• wzbogacanie wiadomości przyrodniczych,
• rozwijanie ciekawości poznawczej,
• obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny,
• zgodne współdziałanie z rówieśnikami,
• rozwijanie koncentracji,
• utrwalanie posiadanych wiadomości na temat pór roku,
• rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia,
• rozwijanie mowy,
• rozwijanie umiejętności matematycznych,
• rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej,
• rozwijanie sprawności fizycznej,
• wzbogacanie wiadomości na temat etapów rozwojowych wybranych kwiatów,
• utrwalanie wybranych kolorów,
• poszerzanie wiedzy na temat zmian zachodzących wiosną w życiu małych zwierząt,
• rozwijanie sprawności manualnej,
• wzbogacanie wiadomości na temat wybranych gatunków wiosennych kwiatów.

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne) dla 5,6-latków:

• rozwijanie mowy,
• poznawanie oznak wiosny,
• rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słów,
• rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
• przeliczanie w zakresie 10,
• poznawanie nazw mieszkańców łąki,
• rozwijanie sprawności fizycznej,
• kształtowanie poczucia rytmu w metrum trójdzielnym,
• rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
• rozwijanie sprawności manualnej,
• poznawanie budowy motyla,
• poznawanie przyczyn ochrony roślin,
• zintegrowanie się dzieci podczas powitania wiosny,
• poznawanie zwyczajów związanych z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny,
• utrwalanie oznak wiosny.