BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 1 stycznia 2022 r.

4-latki

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • poznanie, na podstawie wiersza, czym jest szacunek,

 • rozwijanie ekspresji słownej i wrażliwości na potrzeby innych,

 • nauka wyrażania szacunku do drugiego człowieka i szanowania odmienności,

 • poznanie zjawisk rytmicznie występujących w przyrodzie (dzień – noc),

 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej,

 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,

 • wdrażanie do przestrzegania rytmu dobowego,

 • budowanie wiadomości na temat nocy,

 • dostrzeganie rytmu dzień – noc,

 • wdrażanie do uważnego słuchania i reagowania na polecenia,

 • poznanie poszczególnych etapów życia człowieka,

 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania różnic w wyglądzie osób w różnym wieku,

 • rozwijanie wrażliwości muzycznej i aktywnego słuchania muzyki,

 • rozwijanie sprawności fizycznej,

 • rozwijanie empatii w stosunku do wszystkich ludzi niezależnie od ich wieku,

 • poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności,

 • przypomnienie techniki malowania farbami akwarelowymi,

 • poszerzanie doświadczeń plastycznych,

 • nauka właściwego gospodarowania wodą podczas malowania,

 • zachęcanie do zgodnej współpracy,

 • poznanie wartości „szacunek” na podstawie przykładów,

 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,

 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru,

 • uwrażliwienie na potrzeby ludzi starszych,

 • rozwijanie mowy komunikatywnej,

 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej,

 • budowanie więzi emocjonalnej pomiędzy dziećmi w grupie,

 • poznanie pojęcia „para”,

 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,

 • rozwijanie umiejętności sprawdzania liczebności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary,

 • budowanie wiary we własne siły,

 • rozwijanie słuchu muzycznego i umiejętności wokalnych,

 • zachęcanie do przełamywania lęku przed publicznymi występami,

 • poznanie zastosowania kalendarza,

 • rozwijanie umiejętności porównywania wyglądu różnych przedmiotów,

 • rozwijanie motoryki małej,

 • zachęcanie do samodzielnego i starannego wykonania upominku dla babci,

 • poszerzanie wiadomości na temat zdrowia jako wartości,

 • nabywanie umiejętności formułowania wniosków,

 • wdrażanie do dbania o własne zdrowie,

 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni,

 • doskonalenie umiejętności przeliczania,

 • stwarzanie bezpiecznych warunków do poszerzania doświadczeń matematycznych,

 • utrwalanie wiadomości na temat form aktywnego spędzania czasu zimą (na podstawie piosenki),

 • zachęcanie do częstego pobytu na świeżym powietrzu i zabaw na śniegu,

 • poznanie niekonwencjonalnego sposobu wykorzystania płatków kosmetycznych,

 • rozwijanie umiejętności planowania działań podczas wykonywania pracy plastycznej,

 • rozwijanie pamięci słuchowej i wzrokowej,

 • poznanie wartości „zdrowie” na przykładzie opowiadania,

 • poznanie zawodu farmaceuty i jego miejsca pracy,

 • kształcenie zachowań sprzyjających zachowaniu zdrowia,

 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,

 • uwrażliwienie na konieczność dbania o higienę osobistą,

 • poznanie pojęcia „taniec” i kroków do „Polki kłanianki”,

 • rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności tanecznych,

 • zachęcanie do aktywności ruchowej,

 • poznanie składowych piramidy zdrowia,

 • nabywanie wiadomości związanych ze zdrowym stylem życia.

Zadania do codziennej realizacji:

 • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy, przypominanie o konieczności posprzątania po zakończeniu zabawy,

 • zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie,

 • zestaw ćwiczeń porannych w pierwszej części dnia,

 • zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych,

 • słuchanie tekstów czytanych przez N.,

 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub spacer – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych, obserwacje przyrodnicze,

 • zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawy ćwiczące sprawność ruchową, koordynację ruchowowzrokową, umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, językowe, słuchowe, matematyczne, rytmiczne, plastyczne lub wzbogacające wiedzę ogólną.

5-latki

Cele ogólne:

 • wprowadzenie pojęć: szacunek wobec starszych, sprawność fizyczna;

 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie- stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;

 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych- przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;

 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;

 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;

 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała- prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;

 • kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6; operowanie liczebnikami porządkowymi;

 • kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;

 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;

 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;

 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;

 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);

 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, k, y, z, b, n, s, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;

 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;

 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;

 • rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;

 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;

 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

Codzienne aktywności:

 • zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci przy niewielkim wsparciu N.; poznawanie otoczenia, zachęcanie do różnej aktywności;

 • stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji poprzez powitanki, np. „Do przedszkola” lub „Witaj…” oraz zabaw integracyjnych;

 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych- samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem;

 • wdrażanie do samodzielności poprzez przygotowanie stolików do posiłków, zajęć, sprzątanie po posiłkach, zabawie, zajęciach, samodzielne ubieranie się i rozbieranie podczas wyjść poza budynek, wybieranie potrzebnych narzędzi i materiałów do zabaw;

 • zestaw ćwiczeń porannych nr 9, 10;

 • zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 9, 10;

 • codzienny pobyt na świeżym powietrzu- spacer w okolicy przedszkola – wdrażanie do samodzielności w codziennych czynnościach samoobsługowych;

 • zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.