BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 2 kwietnia 2024 r.

Zamierzenia dla 5,6-latków:

Tydzień XXIX     W świecie książek

 • utrwalenie zasad prawidłowego korzystania z książek, kształtowanie nawyku odkładania książek na półkę, kształtowanie nawyku czytania książek, kształtowanie właściwych zachowań podczas czytania/oglądania książek
 • wprowadzenie litery f, F, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej, głoskowej, utrwalenie wiedzy na temat księgarni i biblioteki, zapoznanie z akcją „Drugie życie książki”, kształtowanie umiejętności korzystania z biblioteki i księgarni, zachęcanie do dzielenia się, wymiany, wielokrotnego używania książek
 • zapoznanie ze znakiem –, doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania oraz dokonywania innych czynności matematycznych, zapoznanie z procesem tworzenia książki, kształtowanie postawy gotowej do poznawania nowego (nowych zawodów), uświadomienie wartości pracy każdego człowieka w procesie tworzenia np. książki
 • nauka nowej piosenki, poznanie wielu ciekawych tytułów książek dla dzieci, rozwijanie słuchu muzycznego, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości na otaczającą przyrodę, rozwijanie umiejętności autoprezentacji oraz empatii
 • utrwalenie wiedzy na temat książek, trening integracji sensorycznej, pobudzanie, stymulowanie zmysłów, wdrażanie do samodzielnej pracy

Tydzień XXX      Dbamy o naszą planetę

 • utrwalenie pojęć „globus”, „ekolog” i „planeta Ziemia”, kształtowanie nawyku segregowania odpadów, oszczędzania wody, energii; kształtowanie zachowań proekologicznych, budowanie poczucia odpowiedzialności za planetę z myślą o przyszłych pokoleniach
 • utrwalenie wiedzy na temat kolorów śmietników i surowców, które do nich należy wrzucać, wprowadzenie pojęć kompost, wysypisko, sortownia, kształtowanie umiejętności segregowania śmieci
 • zapoznanie i utrwalenie wiedzy o odnawialnych źródłach energii, doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania oraz dokonywania innych czynności matematycznych,
 • zapoznanie ze sposobami oszczędzania wody, wprowadzenie pojęcia „deszczówka”, kształtowanie nawyku oszczędzania wody, kształtowanie zachowań, stylu życia proekologicznego
 • wprowadzenie pojęcia „recykling”, „drugie życie przedmiotów”, rozwijanie wyobraźni, kreatywności dziecka, kształcenie postawy „Nie wyrzucaj, wykorzystaj”

Tydzień XXXI     Wyprawa na łąkę

 • uwrażliwianie na otaczającą przyrodę, zapoznanie z wyglądem i nazwami wiosennych kwiatów, poznawanie sposobów pomagania owadom, rozwijanie sprawności fizycznej
 • poznanie kształtu litery ł, Ł, wprowadzenie do pisania i czytania, doskonalenie umiejętności słuchania utworów literackich, rozwijanie motoryki małej
 • rozwijanie sprawności manualnej, uwrażliwianie na otaczającą przyrodę, doskonalenie umiejętności matematycznych w aspekcie miarowym, doskonalenie umiejętności określania położenia przedmiotów w odniesieniu do innych przedmiotów
 • rozwijanie motoryki małej, koncentracji i uwagi, śpiewanie piosenki, uwrażliwianie zmysłów poprzez zabawy usprawniające percepcję słuchową, rozwijanie sprawności ruchowej
 • rozwijanie zdolności manualnych, kształtowanie zmysłów, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, nawiązywanie relacji rówieśniczych, rozwijanie sprawności fizycznej

Tydzień XXXII    Kto nam pomoże?

 • wdrażanie do posługiwania się adresem, doskonalenie pamięci słuchowej, wyrabianie szacunku do pracy służb ratunkowych, poznanie nazw zawodów służb ratunkowych i numerów alarmowych
 • wyrabianie szacunku do pracy służb ratunkowych, wzbogacenie słownictwa, wdrażanie do wypowiadania się pełnym zdaniem, nauka postępowania w sytuacjach wymagających wezwania pomocy
 • utrwalenie wiadomości na temat pracy strażaka, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, klasyfikowanie figur geometrycznych, doskonalenie pracy w grupie, kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z zabaw badawczych
 • utrwalenie informacji na temat pracy lekarza, utrwalenie znajomości poznanej piosenki, rozwijanie wrażliwości muzycznej, rozwijanie sprawności fizycznej
 • utrwalenie wiadomości na temat służb ratunkowych, utrwalanie umiejętności wzywania służb ratunkowych, rozwijanie wrażliwości sensorycznej, doskonalenie percepcji słuchowo-ruchowej