BIP

“Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”

- Mikołaj Kopernik
← powrót
Dodano: 1 listopada 2023 r.

W miesiącu listopadzie będziemy   realizować następujące tematy :

 1. Dlaczego nawet superbohater ma obowiązki?
 2. Co powinien wiedzieć każdy Polak?
 3. Czy Kujawiak może tańczyć krakowiaka?
 4. Gdzie można spotkać Małą i Wielką Niedźwiedzicę?

 

Temat: Dlaczego nawet superbohater ma obowiązki?

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Aktywność społeczna dziecka:

 • zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków;
 • samodzielne rozbieranie się i ubieranie oraz dbanie o swoją garderobę;
 • pełnienie dyżurów, np. przy nakrywaniu do posiłków;
 • porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków;
 • dbanie o porządek na półkach indywidualnych.

Aktywność językowa dziecka:

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo–ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy;
 • wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych;

Aktywność ruchowa i zdrowotna dziecka:

 • bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw;
 • informowanie nauczyciela o wszystkich sytuacjach budzących wątpliwości i obawy;
 • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela;
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • przebywanie na świeżym powietrzu: uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych;
 • bezpieczne posługiwanie się nożyczkami;
 • wybieranie bezpiecznego miejsca do zabawy;
 • dbanie o higienę;
 • przebywanie w dobrze wywietrzonych, oświetlonych i odpowiednio ocieplonych pomieszczeniach;
 • spożywanie zdrowej, różnorodnej żywności;
 • przestrzeganie zasad właściwego zachowania podczas spożywania posiłków;
 • wyrabianie nawyków zdrowotnych;
 • przeplatanie aktywności ruchowej z odpoczynkiem;
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w różnych porach roku;

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Aktywność społeczna dziecka:

 • wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw;
 • radzenie sobie z emocjami poprzez udział w zabawach, rozmowach, słuchaniu wybranych utworów literackich;
 • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich;
 • szanowanie domowników, ich przyzwyczajeń, nieprzeszkadzanie im w wypoczynku, pracy.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Aktywność społeczna dziecka:

 • prezentowanie własnych wyrobów, dokonanie samooceny ich wykonania;
 • współdecydowanie o sposobie wykonania danej czynności;
 • przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie;
 • pomaganie kolegom w sytuacjach wywołujących smutek;
 • unikanie zachowań agresywnych, powstrzymywanie ich, dążenie do kompromisu;
 • dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji;
 • podawanie adresu swojego zamieszkania;
 • opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter);
 • określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny;
 • dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie, np. o sposobach wspólnego spędzania czasu, pojawienie się nowego dziecka;
 • szanowanie domowników, ich przyzwyczajeń, nieprzeszkadzanie im w pracy, wypoczynku;
 • nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych instytucji, zabytków;
 • poznanie zasad organizacji życia społecznego w swojej miejscowości, swoim regionie.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Aktywność społeczna dziecka:

 • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem;
 • oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań.

Aktywność językowa dziecka:

 • aktywne słuchanie rozmówcy;
 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach;
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych;
 • systematyczne wzbogacanie kącika książek o nowe pozycje z zakresu literatury dziecięcej;
 • przestrzeganie zasad korzystania z książek: odwracania stron, oglądania tekstu;
 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach;
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich

Aktywność artystyczna dziecka:

 • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela oraz nagrań;
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce;
 • tworzenie galerii prac plastycznych dzieci, związanych np. z porami roku;
 • odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego;
 • oglądanie wybranych pozycji literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na piękne ilustracje, obrazki;

Aktywność poznawcza dziecka:

 • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość;
 • dbanie o higienę zmysłów, np. unikanie hałasu, krzyku;
 • uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań, sprzyjających koncentrowaniu uwagi;
 • oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu;
 • nazywanie ptaków odwiedzających karmnik;
 • wyrzucanie śmieci do kosza;
 • niedeptanie trawników, klombów z kwiatami;
 • szanowanie wody, niemarnowanie jej;
 • klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy;
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego;

 

Temat : Co powinien wiedzieć każdy Polak?

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Aktywność społeczna dziecka:

 • zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków;
 • samodzielne rozbieranie się i ubieranie oraz dbanie o swoją garderobę;
 • pełnienie dyżurów, np. przy nakrywaniu do posiłków;
 • porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków;
 • dbanie o porządek na półkach indywidualnych.

Aktywność językowa dziecka:

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
 • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo–ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy;
 • wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych;

Aktywność ruchowa i zdrowotna dziecka:

 • bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw;
 • informowanie nauczyciela o wszystkich sytuacjach budzących wątpliwości i obawy;
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • aktywne uczestniczenie w zabawach organizowanych w terenie;
 • bezpieczne posługiwanie się nożyczkami;
 • wybieranie bezpiecznego miejsca do zabawy;
 • dbanie o higienę;
 • przebywanie w dobrze wywietrzonych, oświetlonych i odpowiednio ocieplonych pomieszczeniach;

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Aktywność społeczna dziecka:

 • wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw;
 • radzenie sobie z emocjami poprzez udział w zabawach, rozmowach, słuchaniu wybranych utworów literackich;
 • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich;
 • cieszenie się z sukcesów innej osoby;

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Aktywność społeczna dziecka:

 • prezentowanie własnych wyrobów, dokonanie samooceny ich wykonania;
 • współdecydowanie o sposobie wykonania danej czynności;
 • oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań;
 • stosowanie zwrotów: Jestem Polakiem. Mieszkam w Polsce. Mówię po polsku;
 • poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc;
 • poznawanie legend, opowieści związanych ze swoją miejscowością i swoim regionem;
 • tworzenie planu okolicy przedszkola;
 • zwracanie uwagi na ukształtowanie terenu, występującą roślinność, ważniejsze zakłady przemysłowe, miejsca pamięci narodowej;
 • poznawanie ważniejszych regionów Polski, znajdujących się tam bogactw naturalnych
 • podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu
 • wyjaśnienie znaczenia zdań: Jesteśmy Polakami. Jesteśmy Europejczykami.
 • poznawanie nazw wybranych państw należących do Unii Europejskiej.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Aktywność społeczna dziecka:

 • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem;
 • oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań.

Aktywność językowa dziecka:

 • aktywne słuchanie rozmówcy;
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych;
 • przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny;
 • systematyczne wzbogacanie kącika książek o nowe pozycje z zakresu literatury dziecięcej;
 • przestrzeganie zasad korzystania z książek: odwracania stron, oglądania tekstu;
 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;
 • wymawianie samogłosek, a potem wymawianie za nauczycielem spółgłosek;
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;
 • tworzenie sylab z poznanych liter i ich odczytywanie;

Aktywność artystyczna dziecka:

 • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela oraz nagrań;
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce;
 • śpiewanie powitania, pożegnania lub innych tekstów na podane lub wymyślone melodie;
 • tworzenie galerii prac plastycznych dzieci, związanych np. z porami roku;
 • odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego;
 • oglądanie wybranych pozycji literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na piękne ilustracje, obrazki;

Aktywność poznawcza dziecka:

 • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość;
 • dostrzeganie w toku zabaw potrzeb dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 • dzielenie się swoimi zainteresowaniami;
 • dbanie o higienę zmysłów, np. unikanie hałasu, krzyku;

 

Temat : Czy Kujawiak może tańczyć krakowiaka?

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Aktywność społeczna dziecka:

 • zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków;
 • samodzielne rozbieranie się i ubieranie oraz dbanie o swoją garderobę;
 • pełnienie dyżurów, np. przy nakrywaniu do posiłków;
 • porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków;
 • dbanie o porządek na półkach indywidualnych.

Aktywność ruchowa i zdrowotna dziecka:

 • bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw;
 • informowanie nauczyciela o wszystkich sytuacjach budzących wątpliwości i obawy;
 • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela;
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • przebywanie na świeżym powietrzu: uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych;
 • bezpieczne posługiwanie się nożyczkami;
 • wybieranie bezpiecznego miejsca do zabawy;
 • dbanie o higienę;

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Aktywność społeczna dziecka:

 • wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw;
 • radzenie sobie z emocjami poprzez udział w zabawach, rozmowach, słuchaniu wybranych utworów literackich;
 • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich;
 • zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy;
 • zwracanie się o pomoc w trudnych sytuacjach.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Aktywność społeczna dziecka:

 • prezentowanie własnych wyrobów, dokonanie samooceny ich wykonania;
 • pomaganie kolegom w sytuacjach wywołujących smutek;
 • unikanie zachowań agresywnych, powstrzymywanie ich, dążenie do kompromisu;
 • poznawanie legend, opowieści związanych ze swoją miejscowością i swoim regionem;
 • organizowanie kącika regionalnego, wzbogacanie go o eksponaty przyniesione z domu
 • słuchanie nagrań zespołów ludowych ze swojego regionu, poznanie przyśpiewek, obrzędów, tańców, gwary
 • zwracanie uwagi na ukształtowanie terenu, występującą roślinność, ważniejsze zakłady przemysłowe, miejsca pamięci narodowej
 • poznanie zasad organizacji życia społecznego w swojej miejscowości, swoim regionie
 • poznawanie legend, opowiadań, wierszy dotyczących historii państwa polskiego, np. jego powstania;
 • poznawanie ważniejszych regionów Polski, znajdujących się tam bogactw naturalnych.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Aktywność społeczna dziecka:

 • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem;
 • oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań.

Aktywność językowa dziecka:

 • aktywne słuchanie rozmówcy;
 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach;
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych;
 • systematyczne wzbogacanie kącika książek o nowe pozycje z zakresu literatury dziecięcej;
 • przestrzeganie zasad korzystania z książek: odwracania stron, oglądania tekstu;

Aktywność językowa dziecka:

 • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela oraz nagrań;
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce;
 • śpiewanie powitania, pożegnania lub innych tekstów na podane lub wymyślone melodie;
 • tworzenie galerii prac plastycznych dzieci, związanych np. z porami roku;
 • odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego;
 • oglądanie wybranych pozycji literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na piękne ilustracje, obrazki;

Aktywność poznawcza dziecka:

 • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość;
 • dostrzeganie w toku zabaw potrzeb dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 • dzielenie się swoimi zainteresowaniami;
 • dbanie o higienę zmysłów, np. unikanie hałasu, krzyku;
 • wykonywanie ćwiczeń w parach;
 • oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu;
 • nazywanie ptaków odwiedzających karmnik;

 

Temat: Gdzie można spotkać Małą i Wielką Niedźwiedzicę?

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Aktywność społeczna dziecka:

 • zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków;
 • samodzielne rozbieranie się i ubieranie oraz dbanie o swoją garderobę;
 • pełnienie dyżurów, np. przy nakrywaniu do posiłków;
 • porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków;
 • dbanie o porządek na półkach indywidualnych.

Aktywność językowa dziecka:

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
 • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy;
 • wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych;
 • odwzorowanie elementów (przerysowanie, rysowanie według wzoru, kalkowanie).

 

Aktywność ruchowa i zdrowotna dziecka:

 • bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw;
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • aktywne uczestniczenie w zabawach organizowanych w terenie;
 • przebywanie na świeżym powietrzu: uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych;
 • dbanie o higienę;
 • przestrzeganie zasad właściwego zachowania podczas spożywania posiłków;
 • wyrabianie nawyków zdrowotnych;
 • przeplatanie aktywności ruchowej z odpoczynkiem;
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w różnych porach roku;

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Aktywność społeczna dziecka:

 • wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw;
 • radzenie sobie z emocjami poprzez udział w zabawach, rozmowach, słuchaniu wybranych utworów literackich;
 • dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji;
 • zwracanie się o pomoc w trudnych sytuacjach.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Aktywność społeczna dziecka:

 • prezentowanie własnych wyrobów, dokonanie samooceny ich wykonania;
 • współdecydowanie o sposobie wykonania danej czynności;
 • uczestniczenie w sytuacjach stwarzających możliwość wyboru, przewidywanie skutków zachowań, zwracanie uwagi na konsekwencje wynikające z danego wyboru;
 • szukanie kompromisu w trudnych sprawach;
 • przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie;
 • unikanie zachowań agresywnych, powstrzymywanie ich, dążenie do kompromisu;
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach;
 • wspólne wykonywanie prac plastycznych;
 • dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji;
 • odpowiadanie na pytania, formułowanie własnych pytań;
 • oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Aktywność społeczna dziecka:

 • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem;
 • oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań;
 • poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa
 • gromadzenie literatury, zdjęć, albumów związanych z kosmosem
 • poznawaniem zawodów związanych z kosmosem: kosmonauty, astronoma
 • poznawanie ciekawostek, opowiadań, legend na temat satelity Ziemi – Księżyca.

Aktywność językowa dziecka:

 • aktywne słuchanie rozmówcy;
 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach;
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych;
 • przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny;
 • systematyczne wzbogacanie kącika książek o nowe pozycje z zakresu literatury dziecięcej;

Aktywność artystyczna dziecka:

 • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela oraz nagrań;
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce;
 • śpiewanie powitania, pożegnania lub innych tekstów na podane lub wymyślone melodie;
 • tworzenie galerii prac plastycznych dzieci, związanych np. z porami roku;
 • wyrażanie swoich przeżyć wewnętrznych, uczuć poprzez różne formy ekspresji: słowną, ruchową, plastyczną, muzyczną;

Aktywność poznawcza dziecka:

 • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość;
 • dostrzeganie w toku zabaw potrzeb dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 • dzielenie się swoimi zainteresowaniami;
 • dbanie o higienę zmysłów, np. unikanie hałasu, krzyku;
 • wykonywanie ćwiczeń w parach;